Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Skogfond

Formålet med skogfond er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer.

Når skogeieren selger tømmer og biobrensel blir en del av salgssummen satt av i et fond som skogeieren kan bruke til langsiktige investeringer. Hver skogeiendom har egen skogfondskonto som er knyttet til eiendommen. For salg av juletrær og pyntegrønt er avsetningen frivillig.

Den delen av tømmerinntekten som avsettes til skogfond blir ikke inntektsført og beskattet. Inntektsføring skjer når pengene tas ut igjen fra fondet. En andel av dette uttaket er skattefritt når pengene blir brukt til formål med skattefordel. Den skattefrie andelen av utbetalt skogfond er 85 %. Det er ikke skattefordel på merverdiavgift.