Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Veibygging

For å utnytte skogressursene er det nødvendig å ha gode skogsbilveier. Dette er avgjørende for å drive et konkurransedyktig skogbruk.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Tilrettelegging for bedre tilgang til skogressursene gir grunnlag for økt skogbasert verdiskaping. Modernisering og videreutvikling av dagens veinett vil gjøre at høstingen av skogressursene kan skje på en mest mulig lønnsom måte. En effektiv og rasjonell utnyttelse av skogarealene er god miljø- og klimapolitikk.

I Oslo og Akershus er det stort behov for ombygging av skogsbilveier (klasseheving). Behovet for nybygging er marginalt.