Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Skogbruk

Oppdatert 03.01.2022

Statsforvaltarens oppgåver innanfor skogbruk er knytte til den langsiktige forvaltninga av skog som ressurs for lønnsam næringsverksemd. I samarbeid med andre aktørar er Statsforvaltaren er også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvaltaren skal vere ein pådrivar for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også eit viktig mål å medverke til at vi har ein infrastruktur som kan sikre ein effektiv og lønnsam hogst, samtidig som næringa tek omsyn til miljøet.

Statsforvaltaren gir rettleiing og assistanse til kommunane på område som vegplanlegging, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområde er koordinering av skogbruksplanlegginga i fylket, forvaltning av skogavgiftsordninga, tilskotsforvaltning og kontrolloppgåver.

Vis meir

Skogbruket i Oslo og Akershus

Sammen er Oslo og Akershus landets 4. største skogfylke målt i aktivitet. Fylkene er bare det 10. største etter produktivt skogareal. Skogen i fylkene er i tillegg også et viktig friluftsområde for om lag 25 prosent av Norges befolkning.

Oslo og Akershus har:

  • 5 % av landets produktive skogareal - 3,3 millioner dekar
  • 6 % av landets tilvekst
  • 7 % av landets årlige avvirkning for salg - 800 000 m3
  • 7 % av landets skogkulturinvesteringer (planting 6 %, ungskogpleie 8 %.)
  • 8 % av landets samlede tømmerverdi, ca. 280 mill. kr.
  • 2 800 km med skogsbilveger (8,5 m/hektar)
  • under 2 % av nasjonale tilskudd i skogbruket

Skogen dekker om lag 71 prosent av landarealet i regionen, og er en betydelig ressurs for samfunnet. Den gir grunnlag for arbeidsplasser og verdiskaping. I 2012 var det 150 sysselsatte i primærskogbruket. Skogarealene binder og lagrer karbon, leverer fornybart råstoff til industrien og energi. Verdiskaping i primærskogbruket er på 500 millioner kroner pr år. Fylkenes skog- og trenæring bidro i 2013 med en verdiskaping på nær 1,2 milliarder kroner.

Skogen gir, i tillegg til å være en økonomisk viktig del av primærnæringen, et viktig bidrag til folkehelse og er levested for et stort antall plante- og dyrearter i vår region.

Det er laget en strategisk plan for skogbruket i Akershus og Oslo 2016-2019. Den kan lastes ned fra lenken til høyre under Dokumenter.


Publisert 09.06.2016

Ny strategisk plan for skogbruket i Akershus og Oslo 2016-2019

Målet er å øke skogen og skogbrukets bidrag i klimakampen og å øke næringens verdiskaping. Hovedtemaer er trebruk, infrastruktur og skogproduksjon. 


Publisert 20.04.2016

Finansiering - tilskudd og skogfond

Det er to viktige ordninger som inngår som økonomiske rammebetingelser for bygging og ombygging av skogsbilveger: Skogfondsordningen og tilskudd.


Publisert 20.04.2016

Tilskudd til tett planting

Tettere planting på eksisterende skogarealer er i rapporten Klimakur 2020 framhevet som et tiltak som på lang sikt gir økt CO2-fangst.


Publisert 17.02.2015

Registrering av skogsbilveier i Akershus 2012-2013

Sommeren 2012 og 2013 er det gjennomført registering av status for skogsbilveinettet i et utvalg kommuner i Akershus og Oppland – etter en ny metodikk utviklet for formålet. Registreringsarbeidet er gjennomført i kommunene Eidsvoll, Fet, Nes, Ski, Frogn, Vestby, Nesodden, Enebakk, Aurskog-Høland, Oppegård og Ås. Dette utgjør om lag halvparten av skogsbilveinettet i Oslo og Akershus.