Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Om beregning av avlingssvikt og erstatning

Landbruksdirektoratet har utarbeidet en generell beregningsteknisk veiledning om hvordan regelverket og presiseringene fra Landbruks- og matdepartementet for 2018 skal brukes praktisk for å fastsette verdien for avlingen, og eventuell beregning av avlingssvikt

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 26.07.2018

Det er viktig å understreke at de følgende punktene er av teknisk karakter for å gjøre det enklere for kornprodusentene å vurdere konsekvensene av å fôrhøste umodent korn. Hensikten er å bidra til å redusere mangelen på grovfôr.

Kornprodusenten vil, uansett om han velger å fôrhøste deler av åkeren nå eller vente og treske modent korn, få avlingssvikten beregnet som i vekstgruppe korn.

Veiledning for søker og for fylkesmannens beregning av avlingssvikt og erstatning:

-          Dersom en kornprodusent ensilerer/fôrhøster deler av kornarealet sitt nå der det er umodnet korn, er avlingen som høstes grovfôr, ikke korn

-          Det høstede grovfôret regnes om til korn, som del av skadeårets avling for kornarealet.

-          Fylkesmannen kan bruke vedlagte fôrprøver, bestemmelser i sats- og beregningsforskriften og erfaringstall til støtte i omregningen

-          Eventuell avling foretaket får dersom det sår raigras som produksjon nummer 2 på dette arealet, skal ikke regnes inn som skadeårets avling

-          Dersom foretaket skal levere søknad om erstatning etter klimabetinget avlingssvikt, kan søknaden leveres samlet for det opprinnelige kornarealet, der avling korn og eventuell avling fôrhøstet umodent korn (omregnet til korn) blir skadeårets avling

-          Foretakets gjennomsnittsavling fastsettes i kg/dekar for hver enkelt vekst og basert på dokumenterte salgskvanta, som vanlig

Les mer om avlingssvikt – klimabetingede tap på Landbruksdirektoratets nettside

Les mer om presiseringer knyttet til avlingsskadesituasjonen på Landbruksdirektoratets nettside

Kontaktpersonar