Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Norge trenger mer korn

Kornprogrammet - med kjent kunnskap omsatt i praksis skal kornproduksjonen i Akershus og Østfold øke

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 11.05.2015

Akershus er Norges største kornfylke, tett fulgt av Østfold. Til sammen produseres over 40 % av Norges korn i våre to fylker. Men kornarealet er redusert med omtrent 10 % siden 2000, og mesteparten av dette arealet ligger i vår region (se figurene nedenfor). Selv om 2014 var et godt kornår, fortsetter kornarealet å gå ned i våre fylker. Vi har et nasjonalt og internasjonalt ansvar for å bryte denne trenden og produsere mat der det er mulig, og det på en bærekraftig måte.  

 Prosentvis endring av areal med korn i perioden 2000-2012

Prosentvis endring av areal med korn i perioden 2000-2012 (Stokstad og Skulberg, 2014)

Figuren nedenfor viser at nedgangen målt i areal er størst i lavlandet i vår region. Nedgangen målt i prosent er størst i andre deler av landet, noe kartet illustrerer.

Totale endringer i kornareal (på tilsammen 10,3 %) mellom 2000 - 2012 fordelt på jordbruksregioner

En rekke prosjekter og tiltak er satt inn for å øke kornproduksjonen i tråd med nasjonale mål. I kornfylkene Akershus og Østfold har næring og forvaltning gått sammen om å bidra til å snu utviklingen: Et treårig prosjekt, «Kornprogrammet», har som mål å øke kornproduksjonen i Akershus og Østfold. Prosjektet skal ikke drive med forskning, men få kjent kunnskap ut til bonden. Det er viktig å nå ut til alle produsenter. Et viktig grep for å klare det, er å ha aktiviteter lokalt. I den forbindelse er både lokallagene i Bondelaget og de lokale landbrukskontorene viktige brikker. Her skal informasjon, veiledning, markdager og kurs om aktuelle tema for økt kornproduksjon, nå ut til praktikerne.

Kornprogrammet drives av Akershus bondelag, Fylkesmannen i Østfold og i Akershus, og Landbruksrådgivingen på Romerike og i SørØst.

Prosjektet retter seg mot alle kornprodusenter og er finansiert av fylkeskommunen og Fylkesmannen i de to fylkene!

Kornforum.no er et av nettstedene det er samlet mye informasjon og veiledningsmateriell om hvordan bidra til økt og bærekraftig kornproduksjon. Her kan vi blant annet lese om sortsvalg, drenering, delgjødsling, lagelighet og plantevernmiddelbruk gjennom vekstsesongen, presentert i sju faktaark.

1 Planlegging av vekstsesong

2 Fra svart til grønt

3 Stråstrekning til flaggblad

4 Fra flaggblad til blomstring

5 Fra blomstring til tresking

6 Kornet er i hus

7 HøstkornKontaktpersonar