Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Erstatning klimabetinget avlingssvikt

Erstatning kan gis til jord- og hagebruksforetak med betydelig avlingssvikt forårsaket av klimatiske forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Melding
Avlingssvikt må meldes til kommunen umiddelbart (uten opphør) når det oppstår eller søker har mistanke om at det kan oppstå. Kommunen og andre vil da ha mulighet for å ta en befaring. Søknader der avlingssvikten er innmeldt «uten opphør» skal avvises.

Søknadsfrist 31. oktober
Søknadsfristen er absolutt. Statens landbruksforvaltning må ha meget gode grunner for å gi dispensasjon fra denne.

Søknad
Det oppfordres til å søke elektronisk gjennom Altinn. Det er også mulig å søke på papir. Søknadsskjema kan lastes ned fra Landsbruksdirektoratets nettside (se nederst) eller kan fås i kommunen.

Beregning av erstatning
Klimatiske forhold er blant annet vinterskader, vanskelige vekst- og innhøstingsforhold som tørke, store nedbørsmengder og frost.
- Skader forårsaket av sykdommer, skadedyr og ugras dekkes ikke.
- Kvalitetstap dekkes ikke, med unntak av vekstgruppene frukt og bær.

Avlingssvikt er definert som svikt i avlingsmengde i forhold til gjennomsnittsavling for vekstgruppen.  Avling i skadeåret må være mindre enn 70 % av vekstgruppens tidligere års avling for at erstatning kan utløses (egenandel). Vekstgruppene er: Korn – Grovfôr  – Potet – Grønnsaker - Frukt / Bær.

Tapt avling (i kilo) erstattes med standardiserte nasjonale satser i vekstgruppen. Disse inngår i beregningene som utføres av fylkesmannen etter standardiserte beregningsformler i det elektroniske saksbehandlersystemet ELF. Maksimumsgrense for utbetaling per vekstgruppe er kr 750 000. Beregnet erstatning under kr 5000 utbetales ikke.

For å være erstatningsberettiget må foretaket ha gjort det som normalt bør gjøres for å sikre seg mot tapet.

Erstatning kan også gis for svikt i honningproduksjon. Mer om det under siden «Husdyr». 

Mer om ordningene på Landbruksdirektoratets nettsider 

Kontaktpersonar