Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Autorisasjonsbevis - plantevern

Alle som vil forhandle, kjøpe og/eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng må ha et autorisasjonsbevis, et såkalt sprøytesertifikat. Det er nå mulig å fornye autorisasjonsbeviset elektronisk, men det arrangeres fremdeles fysiske kurs.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 04.08.2015

Kursene for våren 2018 er avsluttet og vi vil legge ut informasjon om kurs som arrangeres på høsten når de er bestemt. 

Om plantevernkursene

Det er to typer kurs; førstegangskurs og fornyingskurs. Et førstegangskurs skal ha en teoridel på 12 timer, en 7-timers praksisdag og avsluttende eksamen som må bestås. Autorisasjonsbeviset gjelder i 10 år fra avlagt prøve. Ved fornyelse kreves det et fornyelseskurs i tillegg til at man tar en prøve som må bestås. Man kan ta fornyingskurs uavhengig av hvor lenge siden det er siden autorisasjonen gikk ut. Fornyelseskurset og prøven kan tas både elektronisk og ved vanlig klasseromsundervisning.

Etter at prøve eller eksamen er bestått, tar landbrukskontoret i kommunen en vurdering av om det er yrkesmessig behov for kjøp/bruk av plantevernmidler. Om det er på plass, utsteder Mattilsynet autorisasjonsbeviset. Fylkesmannens landbruksavdeling er ansvarlig for at det arrangeres kurs, gjennomfører eksamen og oppdaterer autorisasjonsdatabasen.

Yrker som er berettiget autorisasjon
Følgende yrker/personer er berettiget til å få autorisasjon dersom de i sitt yrke utfører arbeid med plantevernmidler (listen er ikke uttømmende):

  • Eiere og ansatte på jordbruks- og skogbruksforetak og i planteskoler og gartnerier
  • Anleggsgartnere og ansatte i anleggsgartnervirksomheter
  • Barn/ektefelle/samboer/kårfolk som er involvert i gårdsdrifta
  • Personer som håndterer beisemidler for korn, såfrø mv.
  • Forhandlere og ekspeditører som selger plantevernmidler
  • Ansatte og studenter ved forskningsinstitusjoner og laboratorier som benytter plantevernmidler
  • Ansatte i forsøksringer
  • Undervisningspersonell ved fagskoler som underviser i plantevern
  • Vaktmestere med ansvar for grøntanlegg/fellesarealer
  • Greenkeepere på golfanlegg

Hobbydyrkere
Hobbydyrkere kan ikke få autorisasjon. Det kan gjøres unntak for dyrkere som har konkrete planer om å utvikle produksjonen til en tilleggsnæring, men som per i dag ikke fyller kravene.

Kursarrangører i Akershus:
- Hvam Agroutvikling i samarbeid med Romerike Landbruksrådgivning
- Studieforbundet Næring og Samfunn

I tillegg holdes det førstegangskurs for elever ved Hvam og Natur videregående skole.