Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Jordbruk

Jordbruk omfattar dyrking av plantar og husdyrhald. Jordbruksarealet i Noreg utgjer omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjonar mellom fylka.

Statsforvaltaren skal medverke til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale jordbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltarens oppgåver innan jordbruk er i hovudsak knytte til forvaltning av tilskots- og erstatningsordningar.

Statsforvaltaren gir råd og informerer om verkemiddelbruk overfor kommunane, forsøksringar og næringsutøvarar innan jord- og hagebruk. Statsforvaltaren skal fungere som initiativtakar og pådrivar for verdiskaping og utvikling innan sektoren. 

Vis meir


Publisert 31.07.2018

Tilskudd og erstatninger i årets tørkesommer

Det er satt inn ekstraordinære tiltak i sommer på grunn av tørken. Her kommer informasjon og oversikt over de mest aktuelle tiltakene.


Publisert 26.07.2018

Om beregning av avlingssvikt og erstatning

Landbruksdirektoratet har utarbeidet en generell beregningsteknisk veiledning om hvordan regelverket og presiseringene fra Landbruks- og matdepartementet for 2018 skal brukes praktisk for å fastsette verdien for avlingen, og eventuell beregning av avlingssvikt


Erstatning klimabetinget avlingssvikt

Erstatning kan gis til jord- og hagebruksforetak med betydelig avlingssvikt forårsaket av klimatiske forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot


Publisert 12.01.2018

Store kornavlinger i Akershus og Oslo

Etter flere magre år har kornproduksjonen i Akershus og Oslo tatt seg opp. På tross av at kornarealet er redusert med nærmere 60 000 dekar siden 2004 har kornproduksjonen de siste årene nærmet seg gamle høyder.


Publisert 23.10.2017

Erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon – aktuelt 2017

Landbruksdirektoratet har satt fokus på viktige forhold som er knyttet til avlingsskadesøknader nå i høst. Husk søknadsfristen 31. oktober. 


Publisert 22.06.2017

Jordbruksstatistikk

Lurer du på hvordan jord- og husdyrnæringene i Oslo og Akershus har utviklet seg de senere årene?


Publisert 05.11.2015

Kornskolen 2015 - nye kurs starter nå

Kornskolen er et grunnleggende kornkurs for de som ønsker å lære om korndyrking. Kurset er åpent for alle! meld deg på innen 12 november.

 


Publisert 04.08.2015

Autorisasjonsbevis - plantevern

Alle som vil forhandle, kjøpe og/eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng må ha et autorisasjonsbevis, et såkalt sprøytesertifikat. Det er nå mulig å fornye autorisasjonsbeviset elektronisk, men det arrangeres fremdeles fysiske kurs.


Publisert 11.05.2015

Norge trenger mer korn

Kornprogrammet - med kjent kunnskap omsatt i praksis skal kornproduksjonen i Akershus og Østfold øke


Erstatning etter offentlig pålegg

Erstatning kan gis til jord- og husdyrforetak som mottar offentlig pålegg fra Mattilsynet.