Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir

Kulturlandskap i Nes, Akershus. Foto: Erik Røseid


18.01.2019

Til deg som abonnerer

For å fortsatt motta nyhetsvarsling fra Fylkesmannen i din region, må du registrere deg på nytt.


19.10.2018

Ber også Nannestad se boligbygging i et større perspektiv

Nannestads forslag til kommuneplan gir vekst på steder som ikke er i tråd med de hensyn Fylkesmannen er satt til å ivareta.


17.10.2018

Kommunesamling – bærekraft i ei endringstid

Todagers samlinga for kommunal og regional landbruksforvaltning samlet 60 personer på Hurdalssjøen hotell den 10. - 11.oktober. Hovedtema for samlinga var å undersøke og belyse framtidige muligheter og utfordringer for landbruket i Norge og spesielt for regionen.  


12.10.2018

Må se boligbygging i et større perspektiv

Aurskog-Hølands forslag til kommuneplan gir vekst på feil sted, og er ikke i tråd med de hensyn Fylkesmannen er satt til å ivareta.


26.09.2018

Høring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Oslo og Viken 2019-2022

Vi sender med dette på høring utkast til programmer utarbeidet etter innspillsmøtet i Drammen i juni.


25.09.2018

Gylne Måltidsøyeblikk 2018 - invitasjon til inspirasjonsdager

Høsten 2018 inviterer landbruks- og matminister Bård Hoksrud og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen ansatte i privat og offentlig sektor innenfor mat og helseomsorg til seks inspirasjonsdager om matglede og helse for eldre.


04.09.2018

Regionalt miljøprogram for Oslo og Viken på høring

Her kan du lese nytt forslag til Regionalt miljøprogram (RMP) for Oslo og Viken fra 2019-2022. Høringsfrist er 16.oktober


28.08.2018

Kommunesamling

Erstatning ved klimabetingede skader


23.08.2018

Ber Nesodden og Vestby justere kommuneplanene

Strandsone og verdifull jord må bevares, og planleggingen bør sikre at flere kan gå, sykle og ta kollektivtransport. Fylkesmannens vurdering er at kommuneplanene til Vestby og Nesodden kommuner må justeres. 


03.08.2018

Parsellhagehåndboken lansert

Dyrkingsprosjekter i byene våre brer om seg med stor entusiasme. Målet er at handboka i etablering og drift av parsellhager, kan bli en hjelp på veien til å gjøre boområdene og hverdagen vår grønnere


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel