Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Organisering av embetet (pr. 17.10.18)

Fra 1. januar 2019 er Fylkesmannen i Innlandet en realitet.  Som Kongens og Regjeringens representant skal Fylkesmannen arbeide for at statlig politikk blir realisert i Hedmark og Oppland, og arbeide til beste for Innlandets 375.000 innbyggere, 48 kommuner og øvrige offentlige og private organisasjoner.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 17.10.2018

Embetsledelsen består av fylkesmann og assisterende fylkesmann. Det nye embetet er delt inn i fire virksomhetsområder som hvert ledes av en direktør. Virksomhetsområdene er delt inn i fagenheter. Både innad i virksomhetsområdene og mellom virksomhetsområdene vil det være behov for koordinering og samhandling. Her er en oversikt over hvem som gjør hva. (NB! Denne er ikke utdypende.)

 

HELSE, SOSIAL, BARNEHAGE, OPPLÆRING, BARNEVERN OG FAMILIE

Det er lagt opp til juridisk kompetanse i alle enheter.

Barnehage og opplæring (KD)

 • oppdrag fra Kunnskapsdepartementet
 • barnehageloven
 • opplæringsloven
 • introduksjonsloven

Helse og omsorg

 • folkehelse
 • kommunale helse- og omsorgstjenester
 • spesialisthelsetjenester
 • rus og psykisk helse

Barnevern og familie

 • barnevern og barneloven
 • separasjon og skilsmisse
 • adopsjonsloven
 • annerkjennelsesloven
 • diskriminering

Sosial

 • kvalifiseringsprogrammet
 • lov om sosiale tjenester
 • boligsosialt arbeid

 

MILJØVERN, LANDBRUK OG NÆRINGSUTVIKLING

Juridisk kompetanse skal være tilgjengelig for alle enheter.

Vannforvaltning og forurensning

 • forurensning inkl. landbruksforurensning
 • vannforvaltning fisk

Naturmangfold og verneområder (nasjonalparkforvaltere er plassert i denne enheten)

 • verneområdeforvaltning
 • utvalgte naturtyper og prioriterte arter
 • fremmede arter
 • rovvilt
 • skogvern
 • villrein

Skog- og trebruk

 • skogbruksplanlegging
 • skogkultur
 • landbruksveier
 • skogfond

Jord og mat

 • produksjonstilskudd
 • kontroll
 • forurensning (tilskudd)
 • kulturlandskap

Areal og klima

 • miljø- og landbruksfaglig innspill til arealplaner og dispensasjonssaker
 • GIS (fellesressurs for embetet og geodataleder)
 • jordlov
 • konsesjonslov
 • klima (inkl. koordinering i embetet)
 • motorferdselsloven

Felles enhet for landbruk og miljø. Ansatte her vil også ha oppgaver i de andre enhetene for å sikre forankring i virksomhetsområdet. Det vil også komme innspill fra de andre enhetene hit.

 

BEREDSKAP, VERGEMÅL, JUSTIS, KOMMUNAL OG REGIONAL SAMORDNING

Her ligger særskilt koordineringsansvar for samhandling både eksternt og internt. For eks. gjelder det regional stat, plan, kommunedialog.

Samfunnssikkerhet- og beredskap

 • instruks for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet til Fylkesmannen og Sysselmannen på Svalbard

Vergemål

 • oppgaver etter vergemålsloven

Juridisk enhet

 • fri rettshjelp
 • kommunelov
 • plan- og bygningsloven inkl. klagebehandling
 • offentlighetslov
 • forvaltningslov
 • div «smålover»

Kommunal- og regional samordning (egen enhet, men ledes av virksomhetsdirektør)

 • kommuneøkonomi
 • plankoordinator
 • kommunekoordinering
 • kommunesammenslåing

 

VIRKSOMHETSSTYRING OG KOMMUNIKASJON

Virksomhetsutvikling, styring og kommunikasjon (virksomhetsutvikling, styring og kommunikasjon er overordnet for hele embetet)

 • kommunikasjon
 • strategisk HR
 • organisasjonsutvikling
 • overordnet ressursforvaltning

Fellestjenester og drift 

 • regnskap
 • personal
 • arkiv*
 • felles servicetjenester
 • drift
 • IKT*

(*overføres til Fylkesmennenes Fellesadministrasjon)