Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Lederne i embetet (pr. 17.10.18)

Embetsledelsen består av fylkesmann og assisterende fylkesmann. Det nye embetet er delt inn i fire virksomhetsområder som hvert ledes av en direktør. Virksomhetsområdene er delt inn i fagenheter. Her kan du lese litt om de enkelte lederne.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 17.10.2018

Fylkesmann: Knut Storberget

Knut Storberget ble i statsråd i juni 2017 utnevnt til fylkesmann. Han er utdannet jurist, hadde eget advokatfirma i ti år, møterett for Høyesterett. Han har en lang og allsidig politisk karriere. Han var kommunestyrerepresentant i Elverum 1992–1999, styremedlem i Hedmark Arbeiderparti 1997–2001 og ble i 2001 valgt inn på Stortinget. Der satt han i justiskomitéen og markerte seg som Arbeiderpartiets justispolitiske talsmann. Ved stortingsvalget 2005 ble Storberget gjenvalgt, og utpekt som justisminister. Han gikk av som statsråd i november 2011 og vendte tilbake til Stortinget, der han var medlem av finanskomitéen i resten av perioden. I perioden 2013-2017 var han medlem av Stortingets næringskomité og Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsmann. Han har også hatt en rekke styreverv. 

Assisterende fylkesmann: Sigurd Tremoen

Sigurd Tremoen ble assisterende fylkesmann i Oppland desember 2010, og har fungert som fylkesmann etter at fylkesmann Christl Kvam tiltrådte som statssekretær i januar 2016. Tremoen er utdannet sivilingeniør. Han startet med å jobbe hos Fylkesmannen i Oppland i 2005, men hadde et opphold i to år da han var avdelingsdirektør i SFT/Klif. Han har også jobbet i Miljøverndepartementet og i SFT.

 

Virksomhetsområde: Helse, sosial, barnehage, opplæring, barnevern og familie: Stillingen er utlyst.

Enhet: Barnehage og opplæring: Anne Cathrine Holth

Anne Cathrine Holth har vært leder for oppvekst- og utdanningsavdelingen i Hedmark siden 2011. Hun er utdannet lærer og har en master i utdanningsledelse. Hun har vært lærer, assisterende rektor, rektor og kommunalsjef. 

Enhet: Helse og omsorg: Harald Vallgårda

Harald Vallgårda er nytilsatt som fylkeslege og leder for enheten Helse og omsorg. Han har de siste årene jobbet som assisterende fylkeslege i Hedmark. Harald er spesialist i samfunnsmedisin og har en master i helseledelse og administrasjon. Før han begynte hos Fylkesmannen i Hedmark har han bl.a. vært fagsjef, assisterende kommuneoverlege og seksjonsoverlege.

Enhet: Barnevern og familie: Ida Kjerschow Harstad

Ida Kjerschow Harstad har utdannelse innen bl.a. barnevernfag, juss og revisjonsledelse. Hun har de siste 12 årene vært tilsatt på barnevernområdet hos Fylkesmannen i Hedmark, og har mye erfaring med å lede tilsyn og systemrevisjoner. Før Ida begynte hos Fylkesmannen jobbet hun i barneverntjenesten i Elverum kommune.

Enhet: Sosial: Solveig Hansen 

Solveig Hansen kommer fra stillingen som fungerende direktør for Sosial og barnevernsavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark, men hennes faste stilling var seksjonsleder i sosialseksjonen. Hun begynte hos Fylkesmannen i Hedmark i august 2010, ble seksjonsleder i januar 2012. Hansen er utdannet sosionom, og har tidligere jobbet bl.a. i NAV og i Hamar kommune.

 

Virksomhetsområde: Miljøvern, landbruk og næringsutvikling: Haavard Elstrand

Haavard Elstrand har vært landbruksdirektør i Hedmark siden 2011. Han har en master i landbruksøkonomi fra NMBU, har agronomkurs på Jønsberg og lederkurs i regi av NHO. Elstrand har mange års erfaring fra Landbruksdepartementet og som avdelingsleder i Statens landbruksforvaltning og vært landbruksråd ved Norges faste delegasjon til WTO i Geneve og til Norges faste delegasjon til EU. Han har også vært adm.dir. i NHO Mat og Bio og hatt ulike styreverv, bl.a. som styreleder i Skogbrukets verdiskapingsfond i flere år.

Enhet: Jord og mat: Bente Odlo

Bente Odlo har ledet landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Oppland siden 2016. Hun er utdannet jurist. Bente har hatt flere stillinger i Landbruksdepartementet, blant annet som leder for seksjon for internasjonal koordinering og forbrukerinteresser. Hun var med på å opprette Mattilsynet og har jobbet mye mot EU i Brüssel. Fram til 2016 var hun spesialutsending for matvareproduksjon ved Norges faste delegasjon i EU. 

Enhet: Skog- og trebruk: Kjell Joar Rognstad 

Kjell Joar Rognstad er utdannet landbruksøkonom. Han har jobbet hos Fylkesmannen i Oppland i en årrekke, og har de siste årene hatt koordineringsansvar for skoggruppa i embetet. Tidligere har han bl.a. jobbet med næringsutvikling, landbruksforvaltning og har vært nasjonalparkforvalter. Kjell Joar Rognstad har også fungert som landbruksdirektør og nestleder ved landbruksavdelingen.

Enhet: Vannforvaltning og forurensing: Tore Pedersen

Tore Pedersen har hovedfag innen limnologi (vitenskap om innlandsvann). Han har jobbet ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oppland i 10 år. Den siste tiden har han vært gruppeleder for forurensningsgruppa.

Enhet: Naturmangfold og verneområder: Vebjørn Knarrum

Vebjørn Knarrum begynte som fylkesmiljøvernsjef i Oppland i 2011. Han var i permisjon i to år som forbundsleder i Naturviterne. Vebjørn er utdannet biolog fra NTNU, har jobbet mye i kommunal forvaltning og har erfaring fra tre ulike kommuner. De siste ti årene før han begynte hos Fylkesmannen i Oppland jobbet han i Rindal kommune, der han arbeidet med samfunnsplanlegging og var kommunalsjef.

Enhet: Areal og klima: Øyvind Gotehus 

Øyvind Gotehus har utdannelse innen naturforvaltning og pedagogikk. Han er har jobbet i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark i 10 år. Han har vært fagkoordinator for rovviltgruppa i 7 år, og har siden i sommer fungert som miljøverndirektør. Før han begynte hos Fylkesmannen var han virksomhetsleder i landbruksavdelingen i Åsnes kommune. Øyvind Gotehus har inntil nylig vært hovedtillitsvalgt for Naturviterne i Hedmark.

 

Virksomhetsområde: Beredskap, vergemål, justis, kommunal og regional samordning: Anne Kathrine Fossum

Anne Kathrine Fossum har vært assisterende fylkesmann i Hedmark siden 2010, og også fungert som fylkesmann en periode. Hun er utdannet ressursøkonom fra Norges landbrukshøgskole og har et grunnfag i offentlig rett. Hun har hatt ulike stillinger i Landbruksdepartementet og også vært landbruksdirektør. Anne Kathrine har hatt mange styreverv og er for tiden medlem i divisjonsstyret for energi, ressurser og miljø i Norges forskningsråd og i regionalt forskningsfond.

Enhet: Samfunnssikkerhet og beredskap: Asbjørn Lund

Asbjørn Lund er nå direktør for samordnings- og beredskapstaben i Oppland. Han begynte i embetet for ti år siden som fylkesberedskapssjef. De siste åtte årene har det blitt lagt flere andre områder til staben han leder. Asbjørn er utdannet trafikkflyger fra USA, og gikk inn i forsvaret da han kom tilbake til Norge i 1990. Han har Krigsskole 1 og 2 samt Stabsskole 1, og noen masterkurs i MPA, og har hatt ulike lederstillinger i forsvaret. 

Enhet: Vergemål: Bernhard Caspari

Bernhard Caspari er avdelingsdirektør i kommunalavdelingen i Hedmark, en stilling han har hatt siden 2012. Han er jurist, og har også skogbruksfaglig utdannelse. Han har erfaring fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens pensjonskasse og KMD, der han blant annet arbeidet med pensjonsreformen. Han var avdelingsdirektør i statens arbeidsgiverpolitiske avdeling i 13 år og har også vært rådmann i Kongsvinger.

Enhet: Juridisk enhet: Jo-Bjørner Haugen

Jo-Bjørner Haugen er utdannet jurist, og har jobbet hos Fylkesmannen i Oppland i en årrekke. De siste årene har han vært underdirektør i samordnings- og beredskapsstaben i embetet. Jo-Bjørner har tidligere jobbet som advokat, og har også vært tilsatt i Lillehammer Youth Olympic Games 2016.

Enhet: Kommunal og regional samordning: Ledes av virksomhetsdirektør.

 

Virksomhetsområde: Virksomhetsstyring og kommunikasjon: Beate Golten

Beate Golten er administrasjonssjef hos Fylkesmannen i Oppland, en stilling hun har hatt fra 2012. Før den tid var hun rådgiver, underdirektør og fung. avdelingsdirektør i  helse- og sosialavdelingen i fire år. Hun er utdannet lærer, fysioterapeut, og har utdanning i administrasjon og ledelsesfag. Hun har tidligere jobbet i skoleverket, på Revmatismesykehuset i Lillehammer, og som leder i Ringebu kommune.

Enhet: Virksomhetsutvikling, styring og kommunikasjon: Knut Anders Fossum

Knut Anders Fossum er nå leder av Beredskaps- og administrasjonsavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark. Han har arbeidet hos Fylkesmannen i flere perioder, først som personalkonsulent og så som beredskapsleder før han i 2002 fikk stillingen han kommer fra. Knut Anders er utdannet i forsvaret, er bedriftsøkonom og har også teknisk utdanning. Han har hatt ulike jobber i forsvaret, inkludert FN-tjeneste. Han har også jobbet på Gjøvik sykehus med lønns- og personalsaker.

Enhet: Felles tjenester og drift: Torild Jacobsen

Torild Jacobsen er utdannet innen landbruk, markedsøkonomi og executive master of management. Hun har vært underdirektør i landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Oppland siden 2016. Hun har tidligere jobbet bl.a. i Landbruks- og matdepartementet der oppgaver knyttet til virksomhetsstyring har vært sentralt.