Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Klimasats 2017

-

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 13.12.2016

Formål med støtteordningen er å bidra til gjennomføring av tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet . Søknadsfrist for neste utlysning på Klimasats er 15. februar 2017.

Kommuner, herunder fylkeskommuner, og kommunale foretak organisert etter kommuneloven kapittel 11 kan søke om midler, sammen eller hver for seg. I forrige utlysningsrunde kom det inn 332 søknader, og det ble gitt støtte til 129 ulike prosjekter og tiltak, og 12 interkommunale nettverk.

I Oppland fikk 10 av de 19 søknadene som kom inn støtte. Se her for mer info om hvem som fikk støtte her.

For mer info om Klimasats viser vi til Miljødirektoratets infoside her.

Miljødirektoratet har også info om hvilke omsøkte tiltak som fikk støtte ved forrige utlysning her.