Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Klima

Utsleppet av klimagassar i Noreg må ned for at vi skal nå dei internasjonale og nasjonale måla som er definerte i Parisavtalen og klimalova. Vi kan avgrense klimaendringane ved å redusere klimagassutslepp og å auke opptak og binding av karbon. Samtidig må vi erkjenne at klimaet alt er i ferd med å endre seg, og at vi må tilpasse oss eit endra klima.

Utsleppsreduksjonar

Statsforvaltaren skal arbeide for å redusere utslepp av klimagassar på ei rekkje område. Vi er bindeleddet mellom nasjonal klimapolitikk og kommunar og andre aktørar i fylket. Statsforvaltaren har dessutan ein viktig funksjon i å følgje opp planarbeidet i kommunane, både som rettleiar i kommunal planlegging og ved å fremje motsegn dersom planar er i strid med nasjonale retningslinjer. På landbruksområdet informerer og rettleiar vi om tiltak og verkemiddel som kan redusere klimagassutsleppa og auke opptak og binding av karbon. Vi jobbar for å formidle kunnskap og informasjon om klima til kommunane innanfor alle ansvarsområda våre. Dette gjer vi gjennom dialog med kommunane og gjennom samlingar, kurs og konferansar.

Klimatilpassing

I Noreg betyr klimaendringane i hovudsak høgare gjennomsnittstemperatur, auka nedbørintensitet, auka avrenning, færre dagar med snø, auka havnivå og konsekvensar for naturmiljøet. Endringane gir auka risiko for flaum, stormflo, skred (både jordskred og snøskred) og skader som følgje av overvatn. Klimaendringane har også meir sakteverkande effektar på natur og samfunn, som endringar i artar og økosystem og endra vilkår for naturbaserte næringar som fiskeri, landbruk og reiseliv. Klimaendringane har ulike konsekvensar i ulike område av landet, og nødvendige tiltak kan variere frå stad til stad. 

Statsforvaltaren skal bidra til at samfunnet klarer å avgrense den negative effekten av klimaendringane. Rolla vår er å ta avgjerder og vere rettleiar innan fleire av fagområda våre. Arealplanlegging har ei nøkkelrolle i klimatilpassingsarbeidet, og Statsforvaltaren rettleiar og kan komme med motsegn. Statsforvaltaren har dessutan ei sentral rolle innanfor regional samfunnstryggleik og beredskap, som omfattar tilsyn, rettleiing og risikoførebyggande arbeid, og handtering av akutte situasjonar. Landbruk, avløp, naturforvaltning og vassforvalting er andre fagområde der Statsforvaltaren kan vere med og bidra til at samfunnet er førebudd på å tole konsekvensane av et endra klima.

Vis meir


Publisert 03.10.2014

Slutte med fossil oljefyring i hjemmet? Temakvelder på Jevnaker, Jaren og Gjøvik

I «Klimaforliket» (Innst. 390 S (2011-2012)) legges det opp til at det fra 2020 ikke lenger vil være tillatt å fyre med fossil olje i husholdninger.Klimaspleis arrangerer temakvelder om overgang fra fossil olje til fornybar energi.


Publisert 14.07.2014

Riktig gjødsling gir vinn-vinn-situasjon

Riktig gjødsling er optimalt for tilveksten, sparer utgifter for bonden og gir mindre utslipp av klimagassen lystgass. Prosjektet Klimaspleis har derfor finansiert og tatt initiativ til markdager om gjødsling for gardbrukere i Oppland.


Publisert 05.06.2014

Verdens miljødag 5. juni

I dag er det det FNs internasjonale miljødag. Klimaendringer og økning av havnivå er fokus for dagen.


Publisert 22.05.2014

El-sykler til gratis utlån

Onsdag 21. mai 2014 markerte fylkesordfører Gro Lundby, regionvegsjef Per Morten Lund og fylkesmann Kristin Hille Valla oppstarten på el-sykkelsatsingen. De syklet fra Fylkeshuset til Breiseth Hotell. Der ble syklene overrakt til Litteraturfestivalen, som blir de første til å låne syklene.


Publisert 28.03.2014

La det bli mørkt

Slukk lyset en time mellom klokken 20.30 og 21.30 på lørdag og bli med og signaliser at du ønsker et samfunn uten ødeleggende klimaendringer! Da er det igjen tid for verdens største klimamarkering: Earth Hour 2014.


Publisert 27.06.2013

Søker om en million til klimaspleis

Fem departementer blir bedt om å bidra når Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen Region Øst vil starte opp en «klimaspleis». De fem departementene blir bedt om å bidra med en million til sammen, mens de tre initiativtagerne selv legger 600.000 på bordet.


Publisert 22.04.2013

Norges klimagassutslipp øker

Fra 1990 til 2011 økte Norges utslipp av klimagasser med 6 prosent. Dette viser Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) sin rapportering til FNs klimakonvensjon. 


Publisert 02.04.2013

Vellykket klimakonferanse for Innlandet

Rundt 100 deltakere fant veien til konferansen Grønn utvikling i Innlandet.


Publisert 22.03.2013

Høye klimagassutslipp fra kommunal tjenesteproduksjon i Oppland

Fylkesmannen i Oppland har undersøkt klimagassutslippene fra kommunal tjenesteproduksjon. Variasjonene mellom kommunene i Oppland er store, men de fleste ligger over landssnittet. Det er særlig de minste kommunene som har de største utslippene.


Publisert 26.02.2013

Ildsjeler driver klimaarbeidet i kommunene

Tilpasning til et våtere og villere vær må skje på lokalt nivå. Her spiller kommunene en nøkkelrolle. Men mye av arbeidet drives fremover av ildsjeler – og dette gjør arbeidet sårbart.