Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Klima

Utsleppet av klimagassar i Noreg må ned for at vi skal nå dei internasjonale og nasjonale måla som er definerte i Parisavtalen og klimalova. Vi kan avgrense klimaendringane ved å redusere klimagassutslepp og å auke opptak og binding av karbon. Samtidig må vi erkjenne at klimaet alt er i ferd med å endre seg, og at vi må tilpasse oss eit endra klima.

Utsleppsreduksjonar

Statsforvaltaren skal arbeide for å redusere utslepp av klimagassar på ei rekkje område. Vi er bindeleddet mellom nasjonal klimapolitikk og kommunar og andre aktørar i fylket. Statsforvaltaren har dessutan ein viktig funksjon i å følgje opp planarbeidet i kommunane, både som rettleiar i kommunal planlegging og ved å fremje motsegn dersom planar er i strid med nasjonale retningslinjer. På landbruksområdet informerer og rettleiar vi om tiltak og verkemiddel som kan redusere klimagassutsleppa og auke opptak og binding av karbon. Vi jobbar for å formidle kunnskap og informasjon om klima til kommunane innanfor alle ansvarsområda våre. Dette gjer vi gjennom dialog med kommunane og gjennom samlingar, kurs og konferansar.

Klimatilpassing

I Noreg betyr klimaendringane i hovudsak høgare gjennomsnittstemperatur, auka nedbørintensitet, auka avrenning, færre dagar med snø, auka havnivå og konsekvensar for naturmiljøet. Endringane gir auka risiko for flaum, stormflo, skred (både jordskred og snøskred) og skader som følgje av overvatn. Klimaendringane har også meir sakteverkande effektar på natur og samfunn, som endringar i artar og økosystem og endra vilkår for naturbaserte næringar som fiskeri, landbruk og reiseliv. Klimaendringane har ulike konsekvensar i ulike område av landet, og nødvendige tiltak kan variere frå stad til stad. 

Statsforvaltaren skal bidra til at samfunnet klarer å avgrense den negative effekten av klimaendringane. Rolla vår er å ta avgjerder og vere rettleiar innan fleire av fagområda våre. Arealplanlegging har ei nøkkelrolle i klimatilpassingsarbeidet, og Statsforvaltaren rettleiar og kan komme med motsegn. Statsforvaltaren har dessutan ei sentral rolle innanfor regional samfunnstryggleik og beredskap, som omfattar tilsyn, rettleiing og risikoførebyggande arbeid, og handtering av akutte situasjonar. Landbruk, avløp, naturforvaltning og vassforvalting er andre fagområde der Statsforvaltaren kan vere med og bidra til at samfunnet er førebudd på å tole konsekvensane av et endra klima.

Vis meir

For Oppland sin del vil klimaendringene gi en gradvis temperaturøkning. Vi kan også forvente mer nedbør, hovedsakelig i vinterhalvåret, og trolig mer intensive nedbørsperioder. I vårt fylke er det derfor bekymring for at endret nedbørsmønster vil gi gi økt belastning på avløpsnett og økt risiko for ras og flom.


Publisert 02.05.2018

Ny statistikk over klimagassutslipp i kommunene

Miljødirektoratet har forbedret statistikken over klimagassutslipp i kommunene. Denne er nå tilgjengelig på nettstedet miljostatus.no.


Publisert 31.10.2017

Ny utlysning av støtteordningen Klimasats

Klimasats støtter tiltak i regi av kommuner og fylkeskommuner som reduserer utslipp av klimagasser eller bidrar til overgangen til lavutslippssamfunnet.

 

 


Publisert 22.06.2017

Fagdager om energi- og klimaplaner - Viktige virkemilder i kommunenes klimaarbeid

Fylkesmennene i Oppland og Hedmark, i samarbeid med Energiråd Innlandet, ønsker å bistå kommunene i Innlandet i arbeidet med revisjoner ev energi- og klimaplaner. Det inviteres derfor til fagsamling om prosess og innhold i slike planer.

 

 


Publisert 22.06.2017

8,4 mill. kr til klimatiltak i Oppland

Kommunene Gjøvik, Lillehammer, Ringebu, Sør-Fron, Øyer og Oppland fylkeskommune er i år tildelt midler gjennom Miljødirektoratets støtteordning Klimasats.


Publisert 16.12.2016

Klimasafari på Hadeland

Fylkesmannen tok i slutten på november med seg kommunene på klimasafari der målet var å gi inspirasjon til ulike klimatiltak.


Publisert 23.11.2016

Klimasats - 100 mill. kr til klimatiltak i kommunene i 2017

Miljødirektoratet har nå fastsatt søknadsfrist for neste utlysning for støtteordningen Klimasats til 15. februar 2017.


Publisert 16.11.2016

Fylkesmannen inviterer til Klimasafari på Hadeland

Fylkesmannen i Oppland inviterer kommunene i Oppland til en fag- og inspirasjonsdag for klimatiltak og bærekraft, 30. november.


Publisert 02.11.2016

Beintøft 2016: 1. premie i Oppland til Sør-Fron

Fylkesmannen i Oppland gratulerer 3. klasse ved Midtbygda Oppvekstsenter i Sør-Fron med sin innsats for klimaet i Beintøft 2016.


Publisert 27.10.2016

7,1 mill. kroner bevilget fra Klimasats til 10 klimatiltak i Oppland

Prosjekter i Oppland har fått 7,1 millioner av de 100 millionene som regjeringen lanserte i år gjennom støtteordningen «Klimasats».


Publisert 01.06.2016

Klimakrigere på pengejakt

Klimamedarbeidere fra 14 Opplandskommuner har vært samlet hos Fylkesmannen for å utveksle ideer og tips knyttet til støtteordningen Klimasats. Målet med samlingen var at kommunene i Oppland skal lage best mulige søknader for å sikre seg noen av de første 100 millionene staten legger på bordet for å få fart på klimatiltak.