Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Stølsvidda - utvalgt kulturlandskap i jordbruket

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har utpekt Stølsvidda som et utvalgt kulturlandskap i jordbruket.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 07.06.2018

Det betyr at området skal få en langsiktig forvaltning som ivaretar landskapsverdiene, basert på frivillige avtaler med grunneierne. Kulturlandskapsverdiene skal bevares gjennom aktiv landbruksdrift. Det settes av årlige, øremerkede midler fra jordbruksavtalen og Klima- og miljødepartementets budsjett til investeringstiltak og årlig skjøtsel og vedlikehold.