Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Miljøtiltak

Miljøtiltak i jordbruket skal bidra til mest mulig miljøvennlig matproduksjon. Bønder som oppfyller gitte miljøkrav, får rett til fullt produksjonstilskudd. De kan også søke om tilskudd fra regionalt miljøprogram og ordninger for spesielle miljøtiltak i jordbruket og drenering av jordbruksjord.

Fylkesmannen har ansvar for å utarbeide og gjennomføre et regionalt miljøprogram for jordbruket (RMP), basert på et nasjonalt miljøprogram. Miljøprogrammene skal bidra til å målrette miljøarbeidet i landbruket mot utfordringer i det enkelte fylke. De skal også synliggjøre miljøinnsatsen i jordbruket. Programmet fastsetter hvilke tiltak som kan få regionale miljøtilskudd til jordbruket. Dette er årlige tilskudd til et bredt utvalg av standardiserte tiltak etter faste satser. Spesielle miljøtiltak i jordbruket og tilskudd til drenering er investeringstilskudd til individuelt planlagte tiltak.


Publisert 08.06.2018

Jordbruksavtalen gir endringer i regionale miljøtilskudd i 2018

Tilskudd til miljøvennlig husdyrgjødselspredning blir innført i Oppland i år. Det skjer etter at partene i jordbruksoppgjøret ble enige om at alle fylker skal ha dette tilskuddet i sine regionale miljøprogram. Jordbruksavtalen fastsetter også en sterk økning i tilskuddet til seterdrift med mjølkeproduksjon. Tilskuddet til bratt dyrka mark vil også øke på grunn av føringer fra jordbruksavtalen.