Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Landbruk og mat

Oppdatert 09.05.2022

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

 • gi råd og assistanse til kommunane
 • kontrollere kommunane
 • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
 • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
 • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
 • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir

Bilde av kyr på beite


27.12.2018

Få nyhetsvarsling fra Fylkesmannen i Innlandet

Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland blir slått sammen til Fylkesmannen i Innlandet fra 1. januar 2019. Ønsker du nyhetsvarsling, altså en e-post, når det kommer nye saker på det nye fylkesmannsembetets nettside? Da må du følge denne lenken. Dette gjelder også deg som har hatt nyhetsvarsling på nettsider til de «gamle» embetene.

Ny nettside ble publisert i dag, 27. desember. Nesten 1.500 personer i de to fylkene har benyttet seg av nyhetsvarsling for å få tips om hva Fylkesmannen legger ut på nettsida, enten umiddelbart, daglig eller ukentlig. Det er i stor grad lokalpolitikere, blant annet nesten samtlige ordførere, og mange ansatte i kommunene som har valgt å bli varslet. Også organisasjoner og media er godt representert.

Det nye fylkesmannsembetet håper på enda flere abonnenter, og vi tror nyhetsvarsling er en god måte å holde seg orientert om hva som skjer hos Fylkesmannen i Innlandet på.

De fleste abonnentene våre velger «nyheter framside» for å få med seg de generelle sakene, men det er også mulig å velge ett eller flere fagområder:

 • Folk og samfunn
 • Asylsøkere og flyktninger
 • Barnehage og opplæring
 • Barn og foreldre
 • Helse omsorg og sosialtjenester
 • Vergemål
 • Miljø og klima
 • Landbruk og mat
 • Kommunal styring
 • Plan og bygg
 • Samfunnssikkerhet og beredskap

Takk for at du velger å følge oss på nettsida!


27.12.2018

Få nyhetsvarsling fra Fylkesmannen i Innlandet(3)

Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland blir slått sammen til Fylkesmannen i Innlandet fra 1. januar 2019. Ønsker du nyhetsvarsling, altså en e-post, når det kommer nye saker på det nye fylkesmannsembetets nettside? Da må du følge denne lenken. Dette gjelder også deg som har hatt nyhetsvarsling på nettsider til de «gamle» embetene.

Ny nettside ble publisert i dag, 27. desember. Nesten 1.500 personer i de to fylkene har benyttet seg av nyhetsvarsling for å få tips om hva Fylkesmannen legger ut på nettsida, enten umiddelbart, daglig eller ukentlig. Det er i stor grad lokalpolitikere, blant annet nesten samtlige ordførere, og mange ansatte i kommunene som har valgt å bli varslet. Også organisasjoner og media er godt representert.

Det nye fylkesmannsembetet håper på enda flere abonnenter, og vi tror nyhetsvarsling er en god måte å holde seg orientert om hva som skjer hos Fylkesmannen i Innlandet på.

De fleste abonnentene våre velger «nyheter framside» for å få med seg de generelle sakene, men det er også mulig å velge ett eller flere fagområder:

 • Folk og samfunn
 • Asylsøkere og flyktninger
 • Barnehage og opplæring
 • Barn og foreldre
 • Helse omsorg og sosialtjenester
 • Vergemål
 • Miljø og klima
 • Landbruk og mat
 • Kommunal styring
 • Plan og bygg
 • Samfunnssikkerhet og beredskap

Takk for at du velger å følge oss på nettsida!


19.12.2018

Velkommen til Innlandet!

Vi ønsker God jul, Godt nytt år og velkommen til et nytt fylkesmannsembete i 2019. Vi håper at du er nysgjerrig på oss og vil følge med på hva vi driver med.


20.11.2018

Frist for tilskudd og skogfond for 2018

Siste frist for skogeiere til å søke tilskudd og for registrering og utbetaling fra skogfondet i år er 1. desember.


20.11.2018

Kraftsamling om avlingsskadeerstatning: 1000 søknader behandlet

Fylkesmannen i Oppland har fått inn om lag 2.900 søknader om erstatning for avlingssvikt etter tørken sommeren 2018. Rundt 1000 av disse er nå ferdigbehandlet hos Fylkesmannen.


20.11.2018

Inspirasjonsdag om matglede for eldre

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterer inspirasjonsdager om matglede og helse for eldre. Hamar besøkes i dag, og Fylkesmannen i Innlandet skal drifte et Matgledekorps.


19.11.2018

Matprodusentar og opplevingsbedrifter frå Oppland til Grüne Woche i Berlin i januar 2019

Fjell Noreg deltek for andre gong på messa Internasjonale Grüne Woche, Berlin (IGW), ei av verdas største forbrukarmesser innan landbruk, mat og reiseliv. Frå Oppland deltek fire bedrifter. 


14.11.2018

Kan skape 25 000 grønne arbeidsplasser i Innlandet

En ny rapport fra SINTEF anslår at potensialet innen grønne næringer i Innlandet kan gi en økt verdiskapning på 20 milliarder og 25 000 arbeidsplasser om man lykkes med scenariet Bio-Valley (se illustrasjon over)


13.11.2018

Onsdag utbetales ekstratilskudd etter tørken

Den 14. november utbetaler Landbruksdirektoratet ekstratilskudd til husdyr- og grønnsaksbønder. Ekstrautbetalingen er en del av avtalen som ble inngått under tilleggsforhandlingene til jordbruksoppgjøret som følge av sommerens tørke. 


13.11.2018

Om lag 2900 søknader om erstatning for avlingssvikt i Oppland

Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 2835 elektroniske søknader. Dette i tillegg til enkelte papirsøknader gir om lag 2900 søknader om erstatning for avlingssvikt etter tørken sommeren 2018.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel