Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Kommunalrett

Kommunelova gir kommunar og fylkeskommunar stor fridom til å organisere verksemda si, berre dei held seg til reglane i forvaltningslova, offentlegheitslova og dei enkelte særlovene.

Det er viktig å balansere kommunalt sjølvstyre og lokaldemokrati mot nasjonale likskapsprinsipp og rettstryggleik, som skal gjelde for alle innbyggjarane i landet.

Statsforvaltaren har mynde til å kontrollere verksemda i kommunane. Tre eller fleire medlemmer av eit kommunestyre kan saman sende ei avgjerd til Statsforvaltaren for å få kontrollert at ho er lovleg. Statsforvaltaren kan dessutan på eiget initiativ ta opp saker til lovleg­kontroll. Statsforvaltaren kontrollerer at vedtaket har komme til på lovleg vis, at det er gjort av riktig organ, og at innhaldet i avgjerda er i samsvar med gjeldande lover og reglar.

Vis meir


12.10.2018

Inhabil i lovlighetskontroll av kommunedelplan E6

Fylkesmannen oversender kravet om lovlighetskontroll av kommunedelplan E6 Vingrom - Ensby til departementet og ber om at det oppnevnes settefylkesmann. 


10.10.2017

Valdriser veiledet om kontroll

Et 40-talls valdriser med alle de seks ordførerne i spissen møtte da Fylkesmannen inviterte til veiledningsmøte om kommunelovens kapittel 12. I Valdres har mye dreid seg om forholdet mellom aktører i kommunene og det interkommunale revisjonsselskapet i år.


04.07.2017

Vedtak om nedleggelse av Ihle skole oppheves

Fylkesmannen har opphevet vedtaket om å legge ned Ihle skole, som kommunestyret i Vestre Toten kommune fattet våren 2017.


06.07.2016

Gausdal må avholde rådgivende folkeavstemning om målform for Fjerdrum skole

Skolene Engjom og Fjerdrum i Gausdal kommune er vedtatt sammenslått fra høsten 2016. Engjom har nynorsk som hovedmålform, mens Fjerdrum har bokmål. Kommunestyret i Gausdal vedtok den 26. mai 2016 at det ikke skulle avholdes rådgivende folkeavstemning i forbindelse med skifte av målform for den nye Fjerdrum skole. Dette vedtaket har nå Fylkesmannen opphevet


13.05.2016

Gjøvik kommunestyre sitt vedtak om endringer av finansreglementet er gyldig

Etter krav fra tre kommunestyrerepresentanter har Fylkesmannen gjennomført lovlighetskontroll av kommunestyret sitt vedtak om endringer i Gjøvik kommune sitt finansreglement. Fylkesmannen har konkludert med at endringene er lovlige


22.10.2015

Kommuneutfordringer i asylsituasjonen

Om lag halvparten av Opplands kommuner har til nå en eller annen form for asylmottak, noe som gir utfordringer på mange felt i kommunen. Vi har laget en samleside som kan gi hjelp til kommunene. Du finner den under lenka «asylsituasjonen» i toppen av førstesida.


Lenkjer