Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Flyktninger har rett til helsehjelp

Fylkesmannen i Oppland har fått spørsmål fra kommuner om hvilke rettigheter bosatte flyktninger, familiegjenforente og asylsøkere i mottak har. Vi har derfor laget en oversikt over noen dokumenter som kan være til hjelp.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 09.10.2015

Nedenfor er ressurser som sier noe om hvilke regler som gjelder og hva som er god praksis når man i kommunene står overfor nye innbyggere som har rett til helsehjelp i kommunen. Vi oppfordrer kommunene til å gjøre seg kjent med ressursene.

Kommunene kan også vurdere å kontakte andre kommuner som allerede har bygd opp migrasjonshelseressurser, for å bygge nettverk, vurdere muligheter for samarbeid og dele eksempler på god praksis.

Helsedirektoratet skriver i sin veileder (IS-1022) at kommunen skal sørge for at asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente får tilbud om primær- og spesialisthelsetjenester. Helsedirektoratet forventer at kommunene legger veilederen til grunn ved planlegging, organisering og drift av helsetjenester til denne delen av befolkningen.

Ifølge Folkehelseinstituttet skal det alltid gjennomføres en tuberkulosescreening av flyktninger og asylsøkere før det er gått 14 dager.  Normalt gjøres dette i ankomstmottak. Tuberkulose er generelt en lite smittsom sykdom. Det er heller ikke ansett som en helserisiko å være sammen med asylsøkere og flyktninger før de er undersøkt med lungerøntgen. Slik undersøkelse er også fra før av en etablert rutine når asylsøkere kommer til landet.

Fylkesmannen vil oppdatere denne nyhetssaken med informasjon som kan støtte opp under kommunenes arbeid med å sikre forsvarlige og omsorgsfulle tjenester til flyktninger som kommer til Oppland, etter hvert som slik informasjon gjøres tilgjengelig av Helsedirektoratet og andre samarbeidspartnere.

Sentralt lovverk:

Veiledere:

Aktuelle lenker: 

Kontaktpersonar