Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Fri rettshjelp

Oppdatert 29.12.2022

I nokre typar saker kan du få økonomisk støtte til juridisk rådgiving eller støtte til å føre ei rettssak for domstolane. Bruk rettshjelpskalkulatoren vår for å finne ut om du kan ha rett på fri rettshjelp. Ta kontakt med Statsforvaltaren eller ein advokat for å få fri rettshjelp.

Fri rettshjelp er advokathjelp som heilt eller delvis blir dekt av staten. Fri rettshjelp omfattar både fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er rettleiing og hjelp i juridiske spørsmål utanfor rettargang. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolane.

I kva typar saker kan du få fri rettshjelp?

Døme på saker der du kan få fri rettshjelp, er familiesaker, visse typar klagesaker til Nav, erstatning for personskade, oppseiing/utkasting frå bustad eller oppseiing i arbeidsforhold. Du kan også få fri rettshjelp dersom du søkjer om valdsoffererstatning. Også i andre saker er det unntaksvis mogleg å få fri rettshjelp. Dersom du har forsikring som dekkjer utgifter til juridisk hjelp, vil du som regel ikkje få fri rettshjelp.

Inntekts- og formuesgrense

For å få fri rettshjelp må du ha ei bruttoinntekt som ligg under inntektsgrensene i rettshjelplova. Frå januar 2023 er inntektsgrensa for einslege 350 000 kroner, og grensa for ektefeller og sambuarar er 540 000 kroner. Formuesgrensa er 150 000 kroner. Statsforvaltaren og domstolane kan i visse tilfelle gjere unntak frå reglane om inntekts- og formuesgrenser.

Uavhengig av kva du har i inntekt og formue kan du få fri rettshjelp

  • i barnevernssaker for barneverns- og helsenemnda (tidlegare fylkesnemnda)
  • i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving frå tvangspålagt psykisk helsevern
  • i saker om militærnekting
  • i saker om tvangsekteskap
  • i saker der eit valdsoffer krev erstatning frå gjerningsmannen
  • i saker om erstatning for ugrunna straffeforfølging
  • for å vurdere melding i samband med valdtekt
  • for å vurdere melding i sak om menneskehandel
  • i saker om NAVs feilaktige praktisering av EUs trygdeforordning

Eigendel

Dersom du får fri rettshjelp, skal du som hovudregel betale ein eigendel av hjelpa. Det er ingen eigendel i saker der fri rettshjelp blir gitt uavhengig av inntekt. Dersom du har ei bruttoinntekt på meir enn 100 000 kroner, må du betale ein eigendel for fri rettshjelp i saker med økonomisk behovsprøving.

Eigendelen i behovsprøvde saker er éin gong den offentlege salærsatsen (som frå januar 2023 er 1140 kroner). I saker med fri sakførsel utgjer eigendelen 25 prosent av utgiftene (maks åtte gonger salærsatsen). Det er advokaten som krev inn eigendelen. 

Fri rettshjelp i utlandet

Alle søknader om fri rettshjelp i utlandet blir behandla av Statsforvaltaren i Oslo og Viken.

Vis meir


Publisert 19.01.2018

Betydelig nedgang i utbetaling til fri rettshjelp

Fylkesmannen betalte i 2017 ut nærmere fire millioner kroner til advokter og tolker under ordningen fri rettshjelp. Dette er nærmere 1,8 millioner mindre enn i 2016.


Publisert 22.01.2015

Nedgang i utbetaling til fri rettshjelp

Fylkesmannen i Oppland har i 2014 betalt ut nærmere 5,5 millioner kr til fri rettshjelp. Til sammenligning ble det i 2013 betalt ut 5,9 millioner, altså en nedgang på cirka 400,000 kr.


Publisert 28.01.2013

I løpet av 2012 har Fylkesmannen i Oppland betalt ut nærmere 5,7 millioner kr til fri rettshjelp

Til sammenligning ble det i 2011 betalt ut 6,5 millioner, altså en nedgang på cirka 800,000 kr. Til dekning av utgifter til tolk i forbindelse med fritt rettsråd ble det betalt ut nærmere 500 000 kr, som er omtrent likt med 2011.


Publisert 10.10.2012

Fylkesmannen betalte i 2011 ut nærmere 6,5 millioner kroner til fri rettshjelp

Dette er ca 1,3 millioner mindre enn i 2010. Det er også betalt ut nærmere 500 000 kroner til dekning av utgifter til tolk i forbindelse med fritt rettsråd. Dette er en nedgang på ca 600 000 kroner fra 2010.