Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Opplæring

Informasjon om barnehageplass, grunnskole- og norskopplæring.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.10.2015

Barnehage – rett på barnehageplass?

Nei. Barn av asylsøkere har ikke rett på barnehageplass etter barnehageloven. Barna har rett til barnehageplass først når barnet og foreldrene har fått opphold og er varig bosatt i en kommune (barnehageloven § 12a). Da har disse barna rett på plass, på lik linje med andre barn i kommune. Det innebærer at selv om familien og barna har fått oppholdstillatelse, vil barna ikke ha rett på barnehageplass så lenge de bor i mottak.

Det skal gis tilbud til barn som bor i mottak fra de er 2 år og frem til skolealder, et tilrettelagt tilbud 3 t per ukedag. Det er UDI som har lagt dette inn i kravspesifikasjonen til mottakene, så dere kan spørre UDI mer om det senere. Det er derimot ikke noe fullverdig barnehagetilbud.

UDI gir et tilskudd til barnehage som tilbyr barnehageplass til asylsøkerbarn i alderen 4-5 år. Utgangspunktet er at barn skal få en så god barndom som mulige, og det er ingenting i veien for at kommunene kan tilby barnehageplass til alle barn som bor på mottak– og flere kommuner i Norge gjør det. 

Grunnskoleopplæring

Når det gjelder opplæring er det annerledes. Barn og unge i grunnskolealder (6-15 år) har rett og plikt til grunnskoleopplæring.

Opplæringsloven (§ 2-1) slår fast at dersom det er sannsynlig at barnet skal være mer enn 3 mnd i Norge, så har barnet rett på grunnskoleopplæring. Etter 3 mnd er det en plikt til grunnskoleopplæring. Det vil si at alle barn enten de er her som asylsøker, flyktninger, illegalt – har rett på opplæring om det er sannsynlig at de skal være mer enn 3 mnd – hvilket er sannsynlig for de fleste vi snakker om.

Når de går på skole vil de kunne ha krav på særskilt språkopplæring (§2-8), med særskilt norsk, tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring. Det er mulig å organisere nyankomne i innføringsgrupper/ mottaksklasser. De har også krav på eks. spesialundervisning som andre elever, dersom de har behov for det.

Er barnet over skolepliktig aldre (16 år), er det ingen plikt til grunnskoleopplæring. Men, unge asylsøkere mellom 16-18 år som har behov for grunnskoleopplæring har rett til det (oppll. § 4A-1 grunnskoleopplæring for voksne). Unge asylsøkere kan også ha rett til videregående opplæring (oppll: §3-1, 12. ledd).

Utdanningsdirektoratet har egen samleside for minoritetsspråklige elever, her kan dere finne mye nyttig informasjon, både om regelverk og praktiske råd (Les mer her >). Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har også gode hjemmesider dere bør kjenne til (Lenke til NAFO >).

Det gis tilskudd til opplæring til barn og unge asylsøkere som søker opphold i Norge. Tilskuddet administreres av oss (fra KD), og det er kommunene/fylkeskommunen som søker. Det er to søknadsrunder i året, og det søkes etterskuddsvis. Tilskuddet gjelder for dem som bor på mottak eller omsorgssentre, asylsøkere som bor privat, og gjelder til de fyller 18/ ut skoleåret de fyller 18 år.

- Tilskudd til grunnskoleopplæring av barn og unge asylsøker i mottak (kr 8043 per barn/ungdom per mnd.) 
- Tilskudd til grunnskoleopplæring av enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssentre (kr 17 503 per barn/ungdom per mnd) 
- Grunnskoleopplæring for dem som søker familiegjenforening (kr 8043) 
- Videregående opplære av barn og unge asylsøkere i mottak og omsorgssentre (kr 18 494 per barn per måned) 
- Videregående opplæring for de som søker familiegjenforening (kr 18 494 per barn per mnd).

Neste søknadsrunde blir i midten av januar, og alle kommuner vil få informasjon om dette før jul. Dere kan lese mer om tilskuddet på Utdanningsdirektoratets hjemmeside (Lenke til regelverk/tilskudd >)

Norskopplæring

Asylsøkere over 16 år kan også få inntil 250 timer norskopplæring, etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Kommunene kan søkes tilskudd om dette gjennom Nasjonalt Introduksjonsregister (NIR). Tilskuddet administreres av IMDi, og er omtalt i IMDIs rundskriv 4/2015. Satsen i år er kr 18 200 per asylsøker. Det er vertskommunen for mottaket som får tilskuddet, og dersom kommunen søker om tilskudd må alle i målgruppen få tilbud om norskopplæring.

For asylsøkere over 16 år kan voksenopplæringen i kommunen tilby både grunnskoleopplæring og norskopplæring.