Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Klage på karakter i grunnskolen?

Elever og foresatte har rett til å klage på standpunktkarakter og karakter på muntlig og skriftlig eksamen. Her kan du lese mer om hvordan du gjør det.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 23.04.2018

Det er Fylkesmannen som er klageinstans i de fleste klager på karakter i grunnskolen. Skolen skal informere elever og foreldre om klageadgang og klagefrister. 

Dersom en klage blir avvist av rektor er dette å regne som et enkeltvedtak som kan påklages. Alle klager går til Fylkesmannen via skolen. Klage på eksamenskarakterer blir behandlet i ei klagenemd nedsatt av Fylkesmannen. 

Det er utarbeidet veiledere for klage på karakterer i grunnskolen. Disse, samt klageskjema, finner du i margen til høyre. Klageskjema skal benyttes som oversendelsesbrev fra rektor. Dette finnes også elektronisk.