Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet (tiltakspakke for sårbare eldre)

Søknadsfrist:
1. september 2020 23:59
Målgruppe:
Eldre og seniorer som bor i eget hjem eller i omsorgsbolig
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Nordland
Kven kan søke:
Kommuner, fylkeskommune, interkommunale selskaper, frivillige og ideelle organisasjoner (stiftelser)
Rapporteringsfrist:
1. april 2022

Mange eldre har blitt rammet under koronapandemien.

Publisert 15.07.2020

For mange eldre har de siste månedene vært en ensom tid med begrensinger på sosialt fellesskap, aktiviteter og stengte møteplasser.

Fylkesmannen i Nordland har fått kr 11 761 700 til fordeling til tiltak som raskt legger til rette for mer aktivitet til eldre og seniorer som bor i eget hjem eller omsorgsbolig.

Formålet er å motvirke ensomhet og passivitet og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Det gis tilskudd til prosjekter med tiltak som skaper aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser gjennom utvikling/videreutvikling av egne tilbud til målgruppen.

For at søknaden skal vurderes må prosjekt og tiltak være innenfor mål og målgruppe, være helsefremmende og forebyggende lavterskeltilbud som er åpent for alle i målgruppen.

Hvem kan få tilskudd:

  • Kommuner
  • Fylkeskommunen
  • Interkommunale selskaper
  • Frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser)

Det kan sendes søknad i samarbeid med private tjenestetilbydere. Dersom flere aktører skal samarbeide, er det en som skal søke på vegne av samarbeidspartnerne. For stiftelser og organisasjoner skal det fremgå av vedtekter eller grunnlagsdokumenter at virksomheten ivaretar et ideelt, ikke-kommersielt formål.

Søknaden

Søknaden skal være poengtert og relativt kortfattet. Det er ikke utarbeidet søknadsskjema. Følgende opplysninger må være med:

  • Mål med tilskuddet
  • Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak det søkes tilskudd til
  • Budsjett

I tillegg til en beskrivelse av mål og målgruppe, tiltak og eventuelle samarbeidsaktører skal det gis en beskrivelse av hvordan det skal arbeides med å nå målene, inkludert en fremdriftsplan, hvordan målgruppen skal rekrutteres til deltakelse, hvordan medvirkning fra målgruppen skal ivaretas og på hvilken måte måloppnåelsen vil bli vurdert på slutten av prosjektperioden.

Opplysninger om tilskuddsmottaker, kontaktperson, adresse, organisasjonsnummer evt ressursnummer og bankkontonummer skal gå fram av søknaden.

Les regelverket nøye før søknaden skrives

Informasjon om tildelingskriterier, hvilke tiltak det ikke gis tilskudd til. Krav til rapportering om måloppnåelse, budsjett og regnskap, samt rapporteringsfrister m.v., er gjort rede for i regelverket.

Tildeling av/avslag på tilskuddet under denne ordningen er et enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven § 28 er det klagerett.

Søknaden sendes pr. e-post til fmnopost@fylkesmannen.no

Søknadsfrist:
1. september 2020 23:59
Målgruppe:
Eldre og seniorer som bor i eget hjem eller i omsorgsbolig
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Nordland
Kven kan søke:
Kommuner, fylkeskommune, interkommunale selskaper, frivillige og ideelle organisasjoner (stiftelser)
Rapporteringsfrist:
1. april 2022