Økologisk landbruk

I økologisk produksjon blir det sett ekstra krav til miljøomsyn og dyrevelferd. Økologisk landbruk kan bidra til å gjere norsk landbruk meir miljøvennleg og berekraftig, fordi erfaringar frå økologiske driftsformer blir overførte til det konvensjonelle jordbruket.

I økologisk landbruk er målet å bruke dei lokale og fornybare ressursane på kvart gardsbruk og å bevare og forvalte det biologiske mangfaldet og kulturlandskapet. Det blir til dømes ikkje nytta kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemiddel, og regelverket avgrensar kor mange dyr som kan haldast på eit bestemt areal. Økologisk landbruk bidreg dessutan til auka matmangfald og at forbrukarane får tilgang til produkta dei ønskjer. Debio godkjenner og fører kontroll med den økologiske landbruksproduksjonen. 

Statsforvaltarens oppgåver

Statsforvaltaren har som oppdrag å vidareutvikle økologisk jordbruk som ein del av landbruket i fylket. Oppdraget er forankra i Nasjonal strategi for økologisk landbruk. Strategien har som mål å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i marknaden.

Frå 2020 har fylkeskommunen overtatt ansvar for å støtte utviklinga av økologisk landbruk gjennom forvaltning av tilskot til regionale tilretteleggingstiltak. Dette er midlar som kan tildelast kommunar, organisasjonar, forskings- og utviklingsinstitusjonar registrert i Einingsregisteret. Føretak registrert i Einingsregisteret kan også søkje dersom tiltaket har som mål å fremje fellesgode knytt til næringsutvikling.

Vis meir

Fylkesmannen i Nordland arbeider for å øke produksjon og forbruk av økologisk mat i fylket.

Mål og strategier for fylkesmannens arbeid med økologisk mat er beskrevet i Økomat - så klart! Strategisk plan for økologisk landbruk i Nordland 2010-2015.


Publisert 05.02.2013

Nord-Norsk økomelkkalender i 2013

Fylkesmannens landbruksavdeling har i mange år produsert en kalender som er blitt sendt ut til landbruksfamilien i fylket. I år har TINE laget kalenderen, som er sendt ut i hele Nord-Norge.


Publisert 23.01.2013

Dobling av økomelksalg i Nord-Norge

Salget av økologisk melk er mer enn doblet i Nord-Norge i 2012 sammenlignet med 2011.


Publisert 14.01.2013

Hvordan øke økologisk kjøttproduksjon i Nordland?

Fylkesmannen i Nordland inviterer kjøttprodusenter i til dialog.


Publisert 04.12.2012

Økologisk kongress 8.-9. januar

Kongress i Trondheim for storkjøkken med interesse for økologisk mat.