Økologisk landbruk

I økologisk produksjon blir det sett ekstra krav til miljøomsyn og dyrevelferd. Økologisk landbruk kan bidra til å gjere norsk landbruk meir miljøvennleg og berekraftig, fordi erfaringar frå økologiske driftsformer blir overførte til det konvensjonelle jordbruket.

I økologisk landbruk er målet å bruke dei lokale og fornybare ressursane på kvart gardsbruk og å bevare og forvalte det biologiske mangfaldet og kulturlandskapet. Det blir til dømes ikkje nytta kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemiddel, og regelverket avgrensar kor mange dyr som kan haldast på eit bestemt areal. Økologisk landbruk bidreg dessutan til auka matmangfald og at forbrukarane får tilgang til produkta dei ønskjer. Debio godkjenner og fører kontroll med den økologiske landbruksproduksjonen. 

Statsforvaltarens oppgåver

Statsforvaltaren har som oppdrag å vidareutvikle økologisk jordbruk som ein del av landbruket i fylket. Oppdraget er forankra i Nasjonal strategi for økologisk landbruk. Strategien har som mål å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i marknaden.

Frå 2020 har fylkeskommunen overtatt ansvar for å støtte utviklinga av økologisk landbruk gjennom forvaltning av tilskot til regionale tilretteleggingstiltak. Dette er midlar som kan tildelast kommunar, organisasjonar, forskings- og utviklingsinstitusjonar registrert i Einingsregisteret. Føretak registrert i Einingsregisteret kan også søkje dersom tiltaket har som mål å fremje fellesgode knytt til næringsutvikling.

Vis meir

Fylkesmannen i Nordland arbeider for å øke produksjon og forbruk av økologisk mat i fylket.

Mål og strategier for fylkesmannens arbeid med økologisk mat er beskrevet i Økomat - så klart! Strategisk plan for økologisk landbruk i Nordland 2010-2015.


Publisert 24.11.2014

Økologiske fagdager på Dønna - fra potet, grønt og bær til egg og hønsefrikassé

Prosjektet Økologisk i Dønna - Dønna som foregangskommune for et grønt mattilbud på Helgeland innviterer til økologiske fagdager 2.-3. desember.


Publisert 11.11.2014

Muligheter for økologisk gammelnorsk sau på Helgeland

Prosjektet "Økologisk gammelnorsk sau på Helgeland" er avsluttet. Her følger sammendrag av prosjektfunnene.


Publisert 19.09.2014

Nordnorsk økomatpris 2014 går til Toril Bakken Kåven, Nordlysmat AS i Alta

Prisen er på 50 000 kr og overrekkes av fylkesmann i Troms, Bård Pedersen, under SMAK nordnorsk matfestival i Tromsø 19. september.


Publisert 16.09.2014

Nordnorsk økomatpris 2014 overrekkes på SMAK i Tromsø

Fylkesmann i Troms, Bård Pedersen, overrekker Nordnorsk økomatpris 2014 under SMAK nordnorsk matfestival, 19. september.


Publisert 10.04.2014

Nordnorsk økomatpris 2014

Frist for å komme med forslag til vinner av årets pris er 1. august 2014


Publisert 03.04.2014

Hvordan tjene penger på gammelnorsk sau?

Torsdag 10. april arrangeres det i Sandnessjøen et fagmøte om produksjon, slakt og videreforedling av gammelnorsk sau.


Publisert 17.03.2014

Les om økologisk direktesalg i Våronnavisa


Publisert 06.03.2014

Fykesmannens forventinger til kommunens forvaltning på landbruks- og reindriftsområdet

I dag får kommunene i Nordland brev med våre forventinger i 2014.


Publisert 20.02.2014

Søknadsfrister 1. mars og 1. september, for støtte til kompetansetiltak som markdager, fagmøter mm

Midler til oppfølging av regional handlingsplan for økologisk landbruk er fra 2014 slått inn under BU-ordningen.


Publisert 21.01.2014

Økologisk bakekurs - surdeig

Vi inviterer ansatte og ledere ved storkjøkken i Nordland til bakekurs med økologisk surdeig. Kurset er del av fylkesmannens satsning på økomat i offentlige virksomheter. Det er ønskelig at deltagerne har noe forkunnskap om økologisk mat.