Økologisk landbruk

I økologisk produksjon blir det sett ekstra krav til miljøomsyn og dyrevelferd. Økologisk landbruk kan bidra til å gjere norsk landbruk meir miljøvennleg og berekraftig, fordi erfaringar frå økologiske driftsformer blir overførte til det konvensjonelle jordbruket.

I økologisk landbruk er målet å bruke dei lokale og fornybare ressursane på kvart gardsbruk og å bevare og forvalte det biologiske mangfaldet og kulturlandskapet. Det blir til dømes ikkje nytta kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemiddel, og regelverket avgrensar kor mange dyr som kan haldast på eit bestemt areal. Økologisk landbruk bidreg dessutan til auka matmangfald og at forbrukarane får tilgang til produkta dei ønskjer. Debio godkjenner og fører kontroll med den økologiske landbruksproduksjonen. 

Statsforvaltarens oppgåver

Statsforvaltaren har som oppdrag å vidareutvikle økologisk jordbruk som ein del av landbruket i fylket. Oppdraget er forankra i Nasjonal strategi for økologisk landbruk. Strategien har som mål å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i marknaden.

Frå 2020 har fylkeskommunen overtatt ansvar for å støtte utviklinga av økologisk landbruk gjennom forvaltning av tilskot til regionale tilretteleggingstiltak. Dette er midlar som kan tildelast kommunar, organisasjonar, forskings- og utviklingsinstitusjonar registrert i Einingsregisteret. Føretak registrert i Einingsregisteret kan også søkje dersom tiltaket har som mål å fremje fellesgode knytt til næringsutvikling.

Vis meir

Fylkesmannen i Nordland arbeider for å øke produksjon og forbruk av økologisk mat i fylket.

Mål og strategier for fylkesmannens arbeid med økologisk mat er beskrevet i Økomat - så klart! Strategisk plan for økologisk landbruk i Nordland 2010-2015.


Publisert 29.07.2016

Økologisk bakekurs

Vi arrangerer bakekurs for storkjøkken med fokus på bruk av økologiske produkter. Kurset vil gå over to dager.


Publisert 27.07.2016

Økologisk frokost 22. september

Velkommen til frokostseminar om økologisk mat på Rustikk i Bodø kl 8-10 torsdag 22. september!


Publisert 14.06.2016

Økomatkurs 18.-19. august

Vi inviterer til kurs for ansatte ved kantiner på videregående skoler i Nordland. Kurset har fokus på økologisk mat, kjøttlause retter og å forebygge matsvinn. På grunn av stor interesse for kursdager 17.-18. august er det satt opp et kurs til 18.-19. Det er fortsatt mulig å melde seg på begge kursene.


Publisert 13.06.2016

Studietur til Umeå 14.-16. september

TINE inviterer melkeprodusenter og andre interesserte til studietur med fokus på økologisk melkeproduksjon og allsidig fôringsstrategi. Påmeldingsfristen er forlenget til 1. august.


Publisert 09.06.2016

Økomatkurs 17.-18. august

Vi inviterer til kurs for ansatte ved kantiner på videregående skoler i Nordland. Kurset har fokus på økologisk mat, kjøttlause retter og å forebygge matsvinn.


Publisert 25.04.2016

Gylne måltidsøyeblikk - utlysing av konkurranse

Alle landets alders- og sykehjem inviteres til å delta i konkurransen «Gylne måltidsøyeblikk» som skal øke oppmerksomheten på betydningen maten og rammene for måltidene har for eldre på institusjon.


Publisert 13.04.2016

Nordnorsk økomatpris 2016

Foreslå vinner av årets pris innen 1. juli 2016.


Publisert 01.04.2016

Økomatoppskrifter fra våre kurs

Vi jobber for å øke bruken av økologisk mat i storkjøkken i Nordland. Her er oppskrifter fra kurs vi har hatt og lenker til nettsteder der det finnes mer.


Publisert 18.03.2016

Økomat i Nordland

Målet for prosjektet Økomat i Nordland er økt produksjon og forbruk av økologisk mat i fylket. Nå er arbeidet i gang med å legge til rette for servering av økologisk mat på alle videregående skoler i Nordland.


Publisert 18.09.2015

Nordnorsk økomatpris 2015 går til Kjerringøy gård i Bodø

Prisen er på kr 50 000,- og overrekkes 18. september under Det nordnorske måltid på SMAK nordnorsk matfestival i Tromsø.