Søk om regionale miljøtilskudd i jordbruket 2021

Bolga i Meløy
Bolga i Meløy Foto: Arne Farup / Statsforvalteren i Nordland.

Jordbruksforetak og godkjente beitelag kan søke om regionale miljøtilskudd i jordbruket. For jordbruksforetakene er søknadsfristen 15. oktober, mens for beitelagene fristen 15. november.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 07.07.2021

Landbruksforvaltninga i kommunen saksbehandler søknadene og fatter vedtak. Fra 15. september kan søknad leveres via Altinn. De som ikke har mulighet til å søke digitalt kan kontakte kommunen og be om å få tilsendt et papirskjema.

Hvorfor miljøtilskudd

Målet med miljøtilskudd i jordbruket er å forvalte viktige biologiske, landskapsmessige og kulturhistoriske verdier i kulturlandskapet, og redusere avrenning av næringsstoffer og klimagassutslipp fra jordbruket.

Tilskudd til klimarådgiving

Jordbruksoppgjøret for 2020 bestemte at det fra søknadsomgangen 2021 skal innføres miljøtilskudd til klimarådgiving. Formålet med tilskuddet er å stimulere til kunnskapsoppbygging hos bonden om klimagassutslipp, karbonbinding og klimatilpasning, med sikte på å få gjennomført klimatiltak i jordbruksproduksjonen på sitt foretak. Landbruksdirektoratet godkjenner innholdet i rådgivingen og tilbyderne. Oppdatert oversikt over godkjente klimarådgivere i Nordland finner en på direktoratets nettside.

Endringer i de øvrige tiltakene

Vilkårene for de øvrige tiltakene under miljøtilskudd er i hovedsak som i forrige søknadsomgang. For noen av tiltakene er det imidlertid gjort noen mindre justeringer og presiseringer. I veiledningsheftet er disse endringene markert med rød skrift. Du finner veiledningsheftet til høyre på denne siden.

Satser og utbetaling

I jordbruksoppgjøret for 2021 er det for denne søknadsomgangen satt av 27,8 millioner kroner til fordeling i Nordland. De foreløpige tilskuddssatsene for 2021 er de samme som de endelige satsene for den forrige søknadsomgangen. Statsforvalteren fastsetter de endelige satsene når kommunene har saksbehandlet alle søknadene. Landbruksdirektoratet utbetaler tilskuddene den 11.03.2022.

Mer informasjon

På Landbruksdirektoratets nettside er det informasjon om søknadsprosessen, se lenke. Landbruksforvaltninga i kommunen kan også gi veiledning om tilskuddsordningen.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.