Vurdering i grunnskolen våren 2023

Det er nå en stund siden våren 2019 som var siste gang det ble arrangert ordinær eksamen i grunnskolen. Vi ønsker derfor å informere skoleeiere og skoleledere om hva som må gjøres i forkant av vår eksamen, både den sentralt gitte skriftlige eksamen og den lokalt gitte muntlige/muntlig-praktiske eksamenen.

Publisert 01.01.2023

Sentral gitt skriftlig eksamen

Alle de skriftlige eksamensformene er endret fra 2019. De største endringene er i norsk og engelsk. Endringene krever at de tekniske løsningene hos skoleeier må gjennomgås. Dette gjelder både i form av utstyr som hodetelefoner og programvare, men også det datatekniske som nettverk mm. I matematikk er det mindre endringer foreløpig. Les mer.

I oktober ble det gjennomført et webinar om endringene som du finner mer om her.

Alle de skriftlige eksamenene har skiftet kode. Nytt er at kandidater som ikke har vurdering med karakter i sidemål nå skal meldes opp i NOR0218 og bare ha eksamen den ene dagen.

Eier er ansvarlig for at alle kandidatene har tilgang til minst to og maksimalt femten nettbaserte hjelpemidler. I tillegg kommer hjelpemidler som den enkelte skole bruker. Dette er ikke noe nytt.

Lokalt gitt muntlig/muntlig- praktisk eksamen

Skoleeier er ansvarlig for gjennomføring av lokalt gitt eksamen. Dette gjelder både planlegging, gjennomføring og sensur. Det skal være minst en sensor fra en annen skole enn den eleven går på. Skoleeier bør ha egne retningslinjer for gjennomføringen.

De sentrale reglene for lokalt gitt eksamen finner du her.

Det nye er at det i fagene matematikk, naturfag og arbeidslivsfag er innført muntlig-praktisk eksamen i stedet for vanlig muntlig eksamen. Mens muntlig eksamen har en tidsramme på 30 minutter per kandidat, har muntlig-praktisk en tidsramme på 45 minutter per kandidat. Det betyr at denne eksamenstypen er mer tidkrevende å gjennomføre. Dette må det tas høyde for i planlegging av gjennomføringen.

Utdanningsdirektoratet har beskrevet mer om muntlig-praktisk eksamen her.

Sensorer og sensur

Det legges opp til at sensorene denne våren skal få en forsterket sensorskolering. Det gjennomføres derfor en fagdag for sensorene på Gardermoen 28. mars. I tillegg vil det være vanlig sensorskolering i etterkant av forhåndssensuren i Tromsø for alle fagene 2. juni.

Fellessensuren foregår 20. juni i Tromsø. Normalt vil sensuren være ferdig rundt kl. 15 denne dagen.

Sensorer frikjøpes ikke fra sitt ordinære arbeidsforhold, men påtar seg oppdraget på vegne av Statsforvalteren. Å være sensor gir en god kompetanse i vurdering til den enkelte som bør benyttes av den enkelte skoleeier og skole. Vi oppfordrer også skoleeier og skoler til å gi sensorer fri med lønn til å delta på skoleringen og sensuren.

Statsforvalteren inviterer til webinar om skoleeier og skoleleders ansvar 17. januar 2023 kl. 0900. Påmelding via våre kurs og konferansesider.

Standpunktvurdering

For standpunktvurdering er det særlig §§ 3-3 og 3-15 i forskrift til opplæringslova som må følges. Rundskriv udir-2-2020 gir ytterligere beskrivelse av dette.

Det er avgjørende for all vurdering at tekstene i læreplanene Om faget brukes aktivt. I tillegg er det vurderingstekster i hvert fag sin læreplan.

Som eneste fag har matematikk kompetansemål på hvert trinn på ungdomstrinnet. Det er kompetansemålene for 10. trinn som skal danne grunnlaget for vurderingen av elevens kompetanse. Les mer om dette her.

Eleven skal i standpunktvurderingen vurderes ut fra kompetansemålene etter 10. trinn i læreplanene. Dersom lærer ikke kan gjøre dette, kan det heller ikke settes karakter, men eleven må få IV. Det er lærer som gjør denne vurderingen, men rektor kan overprøve denne. For elever med spesialundervisning i fag kan foresatte be om at det enten settes karakter, eller bare gis vurdering uten karakter. Dette forutsetter at eleven har spesifikt spesialundervisning i det enkelte faget.

Ved klage på standpunktkarakter skal skolen ta imot denne og sende videre til Statsforvalteren via eget skjema med de vedlegg som etterspørres

Skjema finner dere her.

Vi vil i løpet av våren invitere til webinar rundt både underveisvurdering og standpunktvurdering.

Tidslinje for sentralt gitt eksamen våren 2023

 

Dato

Hva

Ansvar

Før 1. mars

Foreta trekking av fag og informere skolene

Skoleeier

Innen 1. mars

Melde inn elever i rett fag i PAS-eksamen

Skoleleder

Innen 1. mars

Bestille eventuelt tilrettelagt eksamensmateriale

Skoleleder

Innen 1. mars

Melde inn fagpersoner som kan utnevnes til sensorer i PAS-eksamen

Skoleleder

Ca. 6. mars

Sensorer utnevnes

Statsforvalteren

28. mars

Forsterket sensorskolering på Gardermoen for utnevnte sensorer

Statsforvalteren

12. mai

Elevene får vite trekkfag kl. 0900

Skoleleder

22. mai

Eksamen matematikk MAT0015

Forberedelsesdag eksamen engelsk ENG0030

Skoleeier/skoleleder

23. mai

Eksamen engelsk ENG0030

Forberedelsesdag for eksamen norsk både hovedmål NOR0218 og sidemål NOR0219

Skoleeier/skoleleder

24. mai

Eksamen norsk hovedmål NOR0218

Forberedelsesdag samiske koder

Skoleeier/skoleleder

25. mai

Eksamen norsk sidemål NOR0219

Eksamen samiske koder

Skoleeier/skoleleder

31. mai og 1. juni

Forhåndssensur

Utdanningsdirektoratet

2. juni

Sensorskolering sensorer i norsk, engelsk, matematikk og samiske koder - Tromsø

Statsforvalteren

20. juni

Fellessensur i norsk, engelsk, matematikk og samiske koder - Tromsø

Statsforvalteren

1. juli

Klagebehandling – frist for å levere klage i PAS-eksamen

Skoleleder

Uke 27

Klagebehandling

Statsforvalteren

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.