Ein trygg skuledag utan mobbing

Oppdatert 31.01.2024

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø utan krenking eller mobbing. Viss du som elev ikkje har det trygt og godt på skulen, skal skulen hjelpe til. Viss du meiner at skulen ikkje gjer nok for å hjelpe deg, kan du ta kontakt med oss hjå Statsforvaltaren.

Sei frå til rektor først

Viss du ikkje har det bra på skulen, må du eller foreldra dine melde frå til rektor om kva du opplever. Rektor skal ta det du opplever på alvor, og skulen må undersøke det som har skjedd. Undersøkinga skal gje skulen informasjon slik at dei kan setje inn tiltak for å hjelpe deg. Du har rett til å seie kva du meiner og kva du ønskjer at skulen skal gjere. Du kan seie meininga di sjølv eller late andre gjere det for deg. Dei vaksne på skulen skal hjelpe deg slik at du får det trygt og godt på skulen.

Skulen skal alltid lage ein skriftleg plan med tiltaka som viser korleis dei skal hjelpe deg. Du har rett til å seie kva du meiner om planen, og du har rett til å få planen frå skulen. 

Sei frå til Statsforvaltaren viss skulen ikkje gjer nok

Rektor må kjenne til korleis du opplever skulemiljøet. Rektor har fem arbeidsdagar på å gjere deg trygg på at skulen skal hjelpe deg. Viss du etter dei fem arbeidsdagane ikkje er trygg på at skulen vil klare å hjelpe deg, kan du melde frå til oss hjå Statsforvaltaren. Det same gjeld viss du føler at skulen ikkje tek deg på alvor. Vi som jobbar hjå Statsforvaltaren skal først finne ut om skulen har gjort jobben sin for at du skal få det trygt og godt på skulen. Dersom vi ser at dei ikkje har gjort jobben sin, kan vi bestemme kva skulen skal gjere for at du skal få ein trygg og god skulekvardag.

Er du elev eller føresett og ønskjer å melde frå om utrygt skulemiljø? Då ber vi deg ta kontakt ved å bruke anten raud eller oransje meldeknapp. Viss du brukar den oransje meldeknappen, må du logge inn med ein elektronisk identitet (eID). Med ein sikker eID er personleg informasjon trygg på nettet og det er vanskeleg for andre å late som at dei er deg i digitale tenester. 

Vis meir

Slik jobber Statsforvalteren med saker som blir meldt inn

Vi tar kontakt med deg som har meldt saken så fort vi kan etter at vi mottar meldingen. I telefonsamtalen vil vi høre fra deg hva meldingen gjelder. Vi vil også fortelle deg om videre behandling hos oss.

Etter at vi har snakket med deg vil vi ta kontakt med rektor. Rektor skal ha kjent til hvordan eleven opplever skolemiljøet i minst fem arbeidsdager.

Hvis rektor har kjent til saken lenge nok kan vi ta saken til behandling. Vi sender e-post til skolen der vi ber skolen forklare hvordan den har utført pliktene den har overfor eleven (aktivitetsplikten). Skolen skal sende inn dokumentasjon som bekrefter det de skriver.

Skolen skal forklare hva som er gjort for å:

  1. Følge med på hvordan eleven har det på skolen.
  2. Gripe inn i situasjoner eller krenkelser som eleven blir utsatt for.
  3. Varsle rektor om mistanke eller kjennskap til at eleven ikke har det trygt og godt på skolen.
  4. Undersøke saken til eleven.
  5. Lage tiltak på bakgrunn av undersøkelser og opprette en aktivitetsplan.

Skolen skal også forklare:

  • Hvorfor tiltakene de har valgt er egnede og tilstrekkelige.
  • Hvordan eleven har blitt hørt og fått mulighet til å være med på å lage tiltak.
  • Hvordan skolen har vurdert hva som er det beste for eleven og andre elever.

Forklaringen og dokumentasjonen skolen sender oss skal den også sende til foreldrene dersom eleven er under 18 år. Dere kan uttale dere til oss om det skolen skriver. 

Elevens rett til å bli hørt

Vi vil gjerne snakke med eleven slik at han eller hun får fortalt oss om sin opplevelse av skolemiljøet. Eleven har rett til å uttale seg i saker som angår ham eller henne, men dette er ikke en plikt. Det er heller ikke noe eleven må gjøre for at vi skal behandle saken.   

Statsforvalterens vedtak

Statsforvalteren skal undersøke om skolen har oppfylt sin aktivitetsplikt. Dette er plikten til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak.

Dersom skolen ikke har oppfylt aktivitetsplikten kan Statsforvalteren bestemme hva skolen skal gjøre for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Statsforvalteren vil bestemme dette i et vedtak i saken. Hvis du er uenig i vårt vedtak har du rett til å klage. Statsforvalteren skal behandle klagen din. Dersom vi ikke gir deg medhold skal vi sende klagen din til Utdanningsdirektoratet, som er klageinstans.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt med oss!

 Gunn Skjerve

Gunn Skjerve

e-post: fmnogus@statsforvalteren.no

Tlf: 75 53 15 90

 

Anita Kristiansen

e-post: fmnoakr@statsforvalteren.no

Tlf: 75 53 15 99

Terje Dypfest

e-post: tedyp@statsforvalteren.no

Tlf: 75 53 15 92

Nadia von Ahnen

(i permisjon)

e-post: navah@statsforvalteren.no

Tlf: 75 53 16 96

Børre Martinsen

e-post: bomar@statsforvalteren.no

Tlf: 75 54 78 95

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 06.11.2019

Et godt barnehage- og skolemiljø

Utdanningsdirektoratet har laget en animasjonsfilm om voksnes plikt til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak til alle barn har et trygt og godt barnehage- og skolemiljø.


Publisert 31.01.2019

Tiltak i skolemiljøsaker - ny nettressurs

Utdanningsdirektoratet har nå laget en ny nettressurs med eksempler på egnede tiltak for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing, mistrivsel og andre skolemiljøsaker.


Dette står i lova

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Skolen skal hele tiden jobbe for å få et best mulig skolemiljø og at skolen skal oppleves som trygg og god for elevene. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.

Alle voksne som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra og gripe inn mot mobbing og annen krenking. De skal også varsle rektor hvis de får mistanke og kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt.

Dette står i opplæringsloven  kapittel 9A.