Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilskuddsordning til kommuner med vedtak om bosetting av enslige mindreårige flyktninger som ikke ble bosatt

Søknadsfrist:
7. november 2017 16:00
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet
Kven kan søke:
Kommuner som hadde vedtak om bosetting av enslige mindreårige flyktninger som ikke ble bosatt 2016

Kommunene har frist 7. november for å kvalitetssikre tall fra IMDi, og gi tilbakemelding til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag dersom tallene ikke er korrekte. Dersom kommunen ikke gir tilbakemelding, vil Fylkesmannen legge tall fra IMDi til grunn for fordeling av tilskudd.

Publisert 05.10.2017

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2017 ble det bevilget 20 millioner kroner til tilskuddsordning for kompensasjon av kommunenes utgifter i 2016 knyttet til forberedelse av bosetting av enslige mindreårige flyktninger som ikke ble bosatt. Justis- og beredskapsdepartementet forvalter ordningen, men har bedt Fylkesmennene om å kunngjøre ordningen og rapportere om fordelingen til den enkelte kommune.

Bevilgningen er fordelt mellom embetene basert på tall fra IMDi over kommunenes vedtatte plasser for bosatte enslige mindreårige flyktninger som ikke ble brukt i 2016. 1 263 400 kroner skal tildeles kommuner i Nord-Trøndelag. 

Fylkesmannens tildeling vil ta utgangspunkt i tallene på kommunenivå fra IMDi. Fylkesmannen vil foreta korrigering i fordelingen mellom kommunene dersom det er avvik mellom IMDis tall og kommunens egenrapporterte tall. Kommunene skal ikke legge frem særskilt regnskap eller annen rapportering.

IMDi har oppgitt følgende tall for kommunene i Nord-Trøndelag over vedtatt bosatte som ikke ble bosatt (kolonne tre):

Kommune

Ulike satser for kommuner med under og over 5000 innbyggere

Vedtatte bosatte, men som ikke ble bosatt 2016. Tall fra IMDi. Disse   skal kvalitetssikres av kommunen

Foreløpige tall danner grunnlag for følgende   fordeling mellom kommunene i fylket

Grong

under 5000

2

48   400

Verran

under 5000

4

96   900

Overhalla

under 5000

6

145   300

Inderøy

over 5000

3

50   300

Levanger

over 5000

3

50   300

Steinkjer

over 5000

3

50   300

Namsos

over 5000

9

151   000

Verdal

over 5000

13

218   000

Stjørdal

over 5000

12

201   300

Nærøy

over 5000

15

251   600

 

Midlene tildeles over kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 64 Skjønnstilskudd. 

Kommunene har frist 7. november for å kvalitetssikre tall fra IMDi, og gi tilbakemelding til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag dersom tallene ikke er korrekte. Det kan gis tilbakemelding postmottak: fmntpost@fylkesmannen.no, eller kontakt kontaktperson (se lenke til høyre). Dersom kommunen ikke gir tilbakemelding, vil Fylkesmannen legge tall fra IMDi til grunn for fordeling av tilskudd.

Regelverket for ordningen er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet, og finnes på departementets nettsider.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søknadsfrist:
7. november 2017 16:00
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet
Kven kan søke:
Kommuner som hadde vedtak om bosetting av enslige mindreårige flyktninger som ikke ble bosatt 2016