Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Fornyings- og innovasjonsprosjekter - skjønnsmidler

Søknadsfrist:
1. februar 2018 16:00
Målgruppe:
Kommuner i Trøndelag
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Trøndelag
Kven kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
1. februar 2019

Prosjektskjønn (fornyings- og innovasjonsprosjekter) er tilskudd for å gi kommunene støtte til å kunne arbeide med fornying og innovasjon.

Publisert 27.02.2017

I og med at Trøndelag samles til ett fylke fra 1. januar 2018, er det satt i gang arbeid med en ny fordelingsmodell for skjønnsmidlene samt nye retningslinjer.

Søknadsfristen for prosjektskjønnet (fornyings- og innovasjonsprosjekter) har for Nord-Trøndelag de siste årene vært 1. desember og 1. juni. Fra og med 2018 vil vi gå over til en søknadsfrist per år. Vi må ha på plass en del tekniske forhold knyttet til etableringen av én felles søknads- og rapporteringsbase for Trøndelag.

Søknadsfristen blir mest sannsynlig 1. februar 2018 for midler i 2018. Endelig bekreftelse på søknadsfrist og rutiner vil bli kommunisert så snart dette er klart.

Prosjektene må oppfylle følgende krav:

  • Prosjektmidlene kan benyttes til fornyings- og innovasjonsprosjekter. Det skal ikke gis støtte til prosjekter som handler om utføring av kommunale driftsoppgaver, eller prosjekter som er en del av det ordinære kommunale utviklingsarbeidet.
  • Prosjektene skal være i kommunal egenregi. Det vil si at det er kommunene selv som må initiere og drive prosjektene.
  • For å få tildelt prosjektmidler må kommuner i søknaden kunne vise til en gjennomtenkt og realistisk prosjektplan. Kommunen må beskrive sine utfordringer godt, og kunne vise til klare målsetninger for hva de ønsker å oppnå med prosjektet. Kommunen må også begrunne valget av virkemidler/løsninger som skal testes ut i prosjektet.
  • Fylkesmannen skal ikke gi støtte til rene næringsutviklingsprosjekter da dette vil kunne overlappe med fylkeskommunens virkemidler og skape uklarhet om ansvarsfordelingen mellom fylkesmannen og fylkeskommunen. Med mindre det ikke foreligger en ekstraordinær situasjon, skal skjønnsmidlene ikke benyttes til å støtte interne strukturelle omorganiseringer av varig karakter. Alle søknader som må behandles etter forsøksloven skal oversendes departementet.
  • Alle prosjektskjønn undergis krav om minst 50 prosent egenfinansiering. Egen arbeidsinnsats kan føres som prosjektkostnader. Det ikke er anledning til å ta med arbeidstid for ansatte som forventes å jobbe med omstilling i det daglige arbeid. Herunder er rådmann og andre som forutsettes å skulle jobbe med omstilling til vanlig. I helt spesielle tilfeller kan kravet til 50 prosent egenfinansiering avvikes, for eksempel i situasjoner hvor prosjektet har svært stor overføringsverdi for andre kommuner, eller det dreier seg om fellestiltak for fylket.
  • Prosjektet skal være forankret og prioritert hos kommunens ledelse. I søknadsskjemaet blir søker bedt om å bekrefte at rådmannen er orientert om søknaden. Dersom det sendes flere søknader per kommune, må søknadene prioriteres.
  • Søknaden må inneholde et budsjett som i ettertid kan måles opp mot regnskap

 

Søknadsfrist:
1. februar 2018 16:00
Målgruppe:
Kommuner i Trøndelag
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Trøndelag
Kven kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
1. februar 2019