Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er ein føresetnad for god samfunnsutvikling. Regjeringa og Stortinget fastset dei nasjonale måla, og kommunar og fylkeskommunen har ansvaret for planlegginga på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningslova skal kommunane samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklinga på sine område gjennom samanhengande kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom si planlegging samordne verksemda til staten, fylkeskommunen og kommunen i fylket.

Statsforvaltaren har to sentrale oppgåver i arealforvaltninga:

  • Som fagstyresmakt innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik skal vi sørgje for at nasjonale interesser blir sikra.
  • Statsforvaltaren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggjesaker er i samsvar med gjeldande lovverk. 

Vis meir


24.08.2017

Opprettholder innsigelse

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har på nytt gitt høringsuttalelse til kommunedelplan Langøra i Stjørdal kommune. Fylkesmannen opprettholder innsigelsene fra 2015, og fremmer en ny innsigelse.


30.05.2017

Stadfester delvis og opphever

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har nå sluttbehandlet to byggesaker som har fått mye oppmerksomhet. I den ene saken oppheves kommunenes vedtak, mens kommunens vedtak i den andre saken delvis stadfestes.


13.03.2017

Rundskriv om miljøforvaltningens innsigelsespraksis

Klima- og miljødepartementet har kommet ut med en revidert utgave av rundskriv T-2/16 om nasjonale og vesentlig regionale interesser på miljøområdet.


22.11.2016

Vær smart - Kurs i klimatilpasning

Fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag har gleden av å invitere til klimatilpasningskurset Vær smart.


29.10.2016

Stadfester Namsos kommune sitt vedtak

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har hatt en klage til behandling på Namsos kommunestyre sitt vedtak om reguleringsplan for Geilin i Namsos.


30.06.2016

Stadfester kommunens vedtak

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er enig med Innherred samkommune i at vilkårene for å gi dispensasjon og rammetillatelse til bygging av internat ved Skogn Folkehøgskole er tilstede.


05.04.2016

Trenger ikke dispensasjon

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag mener det ikke er nødvendig med dispensasjon for å drive asylmottak i «næringsbygget» i Meråker sentrum.  Bygget er tidligere brukt til hotellvirksomhet.  


29.03.2016

Opphever kommunens vedtak

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag opphever Stjørdal kommunes vedtak som tillater saltak på Fosslibekken barnehage. Et saltak vil øke høyden på bygget ytterligere.


23.02.2016

Stadfester kommunens vedtak

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag stadfester Stjørdal kommunes vedtak om å pålegge eierne av Fosslibekken barnehage retting av bygget. Fylkesmannen mener også at kommunen kan ilegge tvangsmulkt ved eventuelt manglende retting.


01.10.2015

Trekker innsigelse

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag trekker en innsigelse til kommunens arealdel i Fosnes kommune.


Fleire nyhende