Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Avdelinger

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er organisert i syv ulike fagavdelinger. Her kan du lese mer om de ulike avdelingene.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.10.2012

Kommunalavdelingen
Hovedoppgaver er kommuneøkonomi, saker etter kommuneloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven, valgloven, plan- og bygningsloven, lov og forskrift om fri rettshjelp, og vergemål. Avdelingen har en sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Avdelingen har også en rekke andre forvaltningsoppgaver.

Avdelingen ledes av kommunaldirektør Hans Brattås telefon: 74168028

Landbruksavdelingen
Landbruksavdelingen har både en utviklerrolle i primærnæringene og forvaltningsoppgaver. Avdelingen skal medvirke til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak

Avdelingen ledes av landbruksdirektør Kirsten I. Værdal, telefon: 90098441

Miljøvernavdeling
Miljøvernavdelingen skal bidra til gjennomføringen av den nasjonale miljøvernpolitikken i fylket og i kommunene. Oppgavene er delegert fra Miljøverndepartementet, Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Avdelingen ledes av miljøverndirektør Bjørnar Wiseth, telefon: 74168068

Oppvekst- og utdanningsavdeling
Avdelingen skal bidra til at den nasjonale utdanningspolitikken blir fulgt opp av fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere. Avdelingen skal være en ressurs og et serviceorgan for kommuner, fylkeskommuner og andre med oppgaver innen opplæring, f.eks. privatskoler.

Avdelingen skal også bidra til å ivareta rettigheter og rettsvernet til elever, foresatte, lærlinger og deltakere i voksenopplæring.

 

Avdelingen ledes av Randi Segtnan, telefon: 90920229 

 

Reindriftsavdelingen
Reindriftsavdelingen er den statlige regionale fagmyndigheten i den offentlige forvaltningen av reindriften. Arealsaker utgjør en stor del av arbeidet i forvaltningen av reindrift. Reindriftsavdelingen er lokalisert i Snåsa kommune.

Avdelingen ledes av Kjell Kippe, telefon: 74138052

Sosial-, helse- og barnevernavdeling
Sosial-, helse- og barnevernavdelingen skal medvirke til at statens sosial- og helsepolitikk blir gjennomført i fylket. Tilsyn, klagesaksbehandling og tilskudd er viktige oppgaver for avdelingen. Avdelingen gir også råd og veiledning til andre myndigheter, sosial- og helsepersonell og innbyggere i fylket.

Avdelingens oppgaver er delt i to:
Helsefaglige oppgaver ledes av fylkeslege Marit D. Kverild, telefon: 47027135
Sosial- og barnevernsoppgaver ledes av velferdsdirektør Erik Stene, telefon: 40490516

Administrasjonsavdelingen
Administrasjonsavdelingen skal sørge for at embetsledelsen og fagavdelingene får levert de administrative service- og fellestjenestene som er tilpasset de ulike behov. Avdelingen leverer også en rekke servicefunksjoner til andre brukere av Statens hus i Steinkjer.

Administrasjonsavdelingen ledes av Roar Veiseth, telefon: 98648849