Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Om oss

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 03.10.2012

Fra 1685 har fylkesmannen vært et ledd i norsk offentlig forvaltning. Fylkesmennene - eller fylkesmannsembetene - er regionale statlige forvaltningsorgan som er underlagt departementene.

Fylkesmannen er et regionalt statlig forvaltningsorgan med helhetsansvar for den samlede statlige virksomheten i fylket. Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens representant i fylket, og skal arbeide for at Stortingets politikk blir fulgt opp. Fylkesmannen er administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), men utfører oppgaver også for flere andre departement og direktorat. 

Vår visjon
Fylkesmannen skal bidra til et godt, levedyktig og bærekraftig Nord-Trøndelag.

Vårt oppdrag
Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og Regjeringens vedtak, mål og retningslinjer kan bli fulgt opp. Fylkesmannen skal med dette som utgangspunkt virke til det beste for fylket og ta de initiativ som er påkrevd.

Hva gjør vi?
Fylkesmennene har en bred portefølje og med det stort spenn i sine oppgaver. Du kan lese mer om hva vi gjør, og ikke minst hvorfor vi gjør det i dette lille heftet.

 
Vårt verdigrunnlag
Vår myndighetsutøvelse forutsetter lokal, regional og nasjonal tillit. Vår samhandling med innbyggere, kommuner og sentrale myndigheter skal derfor være preget av:

  • Kvalitet
  • Dristighet
  • Nytenkning
  • Respekt
  • Åpenhet

Fylkesmannen har utarbeidet en strategisk plan for perioden 2012 - 2015.

Om fylkesmann Gerd Janne Kristoffersen

Gerd Janne Kristoffersen er fungerende fylkesmann i Nord-Trøndelag. Hun tok fatt på jobben som Kongens og Regjeringens øverste representant i fylket, etter at Inge Ryan sluttet som fylkesmann i oktober 2017.

Gerd Janne Kristoffersen blir dermed den siste fylkesmannen i Nord-Trøndelag, da embetene i Nord- og Sør-Trøndelag blir slått 1.januar 2018.