Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Restaureringstiltak i Hammervatnet naturreservat

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ønsker å senke vannstanden i Hammervatnet for å legge tilrette for gravearbeid i Hammervatnet naturreservat.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.11.2016

Hammervatnet NR ble opprettet i 1984 med intensjonen å sikre våtmarksområdet for fremtidig ivaretakelse av en rekke naturverdier, blant annet vegetasjon og fugl. Reservatet fikk Ramsar-status i 2013. Suksessiv gjengroing av tidligere åpne vannspeil og spredning av takrør, har medført tette vegetasjonsforhold der det tidligere var åpent vann. Hensikten med restaureringen av reservatet er å gjenskape et variert leveområde for vanntilknyttet fugl, en mosaikk av vegetasjon og åpent vann, og en generell ivaretakelse av biologisk mangfold.

Restaureringsarbeidet er tenkt utført gjennom oppgraving og fjerning av mudder fra de deler av reservatet som i dag er overgrodd med takrør. Det mest omfattende tiltaket innebærer fjerning av vegetasjon og mudder i et 20 m bredt belte («blue line»), parallelt med gammel ca 220 m lang strandlinje, og med flere 15 m brede kanaler som går sørvestover mot åpent vann. Gjennom dette ønskes etablert et sammenhengende kanalsystem med åpne vannspeil. Oppgravde masser skal kjøres ut av naturreservatet.

For å gi mer beskyttelse for hekkende fugl, er det anbefalt i bukta lengre sør å fjerne takrør og mudder i en sirkel to steder, og dermed skape øyer i midten. Dette ekstratiltaket vil bli gjennomført til slutt dersom de økonomiske midlene strekker til.

For å legge til rette for gravearbeidet, har Fylkesmannen initiert senkning av vannstanden ned til maks 1 m under normalvannstand (0-punkt). Hvor lav vannstand det lar seg gjøre å oppnå i løpet av desember og januar, avhenger av nedbørsmengdene i denne perioden. Dersom vi får en lengre kuldeperiode, vil dette også kunne skape gode forhold for å få gjennomført gravearbeidet. Dersom vi ikke oppnår tilstrekkelig gode forhold for gjennomføringen i vinter, vil vi forsøke igjen i august.