Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Nye naturreservat

Det er i Statsråd i dag opprettet åtte nye naturreservat i Nord-Trøndelag. Samtidig er fire eksisterende naturresrvat utvidet.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 15.12.2017

Naturreservatene inneholder skogtyper som blant annet boreal regnskog, kalkskog, almeskog, blandingsskog i lavlandet, bekkekløft og gammel skog under naturlig dynamikk. Det finnes bl.a. skog i alder på over 400 år (furu).

Nye naturreservat 

Altskardet, Namdalseid kommune
Skavdalen, Inderøy kommune
Kammen og Kalddalen, Inderøy og Leksvik kommuner
Ferjlia, Verran kommune
Olsengelva, Namsos kommune
Storengvatna, Fosnes kommune
Kolåsen, Snåsa kommune
Folldalen, Høylandet kommune

Utvidelser

Lødding, Namsos kommune
Almdalen-Ekorndalen, Namsos og Overhalla kommuner
Mjøsund, Nærøy kommune
Råbesdalen, Høylandet kommune

Områdene er frivillige tilbud fra de private grunneierne. Det er også noe areal på Statskog, statsallmenning og areal eid av Miljødirektoratet. Allskog har vært de private grunneiernes forhandlingspartner. 

Erstatning til grunneierne er avtalt  og utbetales relativt samtidig med vernevedtaket.  Eventuelle andre erstatningskrav fremmes til Fylkesmannen innen 15. april 2018.

Det meldes samtidig  oppstart av forvaltningsplanlegging for alle de nye områdene. Innspill til forvaltningsplanen sendes til Fylkesmannen innen 15. april 2018.

Se naturreservatene her