Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Nye naturreservat

Det er i Statsråd i dag opprettet 6 nye naturreservat i Nord-Trøndelag. Områdene er frivillige tilbud fra de private grunneierne.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.12.2016

Områdene er:

  • Erikskulen, Namdalseid kommune
  • Oksdøla, Namdalseid kommune
  • Hemna, Namdalseid og Namsos kommuner
  • Finnsåsmarka, Snåsa kommune
  • Storåa, Lierne kommune
  • Hemrasmarka, Stjørdal kommune

Områdene inneholder både boreal regnskog, kalkskog, bekkekløfter, edellauvskog og gammel skog under naturlig dynamikk.

Areal
Områdene omfatter til sammen ca. 6524 da produktiv skog. Dette utgjør ca 0,1 % av produktiv skog i fylket. Etter dette er ca 5,6 % av produktiv skog i fylket vernet. Dette er beregnet ut fra anslaget på produktiv skog i Nord-Trøndelag, ca 6 300 000 da.

Bestemmelser
I områdene vil tekniske inngrep og tiltak som hytter, veger, skogbruk, energianlegg (vannkraft, vindkraft), mv. ikke være tillatt. Friluftsliv, jakt, fiske og beiting er tillatt. Ivaretakelse av det samiske naturgrunnlaget inngår i verneformålet. Bruk av reservatene i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet kan tillates.

Erstatning
Erstatning er avtalt med de private grunneierne og utbetales kort tid etter vernevedtaket. Andre erstatningskrav må fremmes til Fylkesmannen, med frist 16. april 2016.

Forvaltning
Miljødirektoratet vil bestemme hvem som blir forvaltningsmyndighet for de nye områdene. Kommunene vil få tilbud om å bli forvaltningsmyndighet, med en frist for tilbakemelding, satt av Miljødirektoratet (gjelder områder som ligger i en kommune).  Inntil videre vil Fylkesmannen være forvaltningsmyndighet.

Forvaltningsplan
Det skal lages forvaltningsplan for områdene. Forvaltningsplanen skal både være et praktisk hjelpemiddel for å ivareta verneformålet og gi forutsigelighet for brukerne. Forvaltningsplanen utarbeides innfor rammene av verneforskriften. Oppstart av forvaltningsplanarbeid for områdene vil kunngjøres snarlig,  med frist for innspill til planleggingen.

Annet
Parter tilskrives direkte.