Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Lisensfelling av ulv 2017/18

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge fattet den 31. mai 2017 vedtak om lisensfelling av ulv i hele region 6 Midt-Norge (Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal), med en kvote på 2 (to) ulver.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 05.10.2017

Bakgrunnen for vedtaket er skader av ulv på tamrein, sau og lam i 2016, samt skadehistorikk fra tidligere år. Lisensfellingen av ulv startet den 1. oktober 2017, og avsluttes den 31. mars 2018.

Krav til jegere som vil ut å jakte på ulv:

  • Jegere som ønsker å delta i lisensfellingen må registrere seg som lisensjeger via internett på Jegerregisteret. Jegeren skal medbringe utskift av den personlige lisensen under fellingsforsøk.
  • Lisensfelling av ulv krever grunneiers tillatelse.
  • Jegerne plikter å holde seg oppdatert om den til en hver tid gjenværende kvoten. Dette gjøres ved å ringe kvotetelefonen hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag tlf. 934 35 300.
  • Ethvert skudd mot ulv skal uten opphold meldes til fylkesmannen på telefonnummer 930 60 221 og nærmeste politimyndighet, jf. forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 16 og 17.
  • Ved felling skal jegeren framvise felt dyr til Statens naturoppsyn (SNO) for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale. SNO kan kontaktes på telefonnummer 994 37 770. Jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra SNO, Politiet eller Fylkesmannen.
  • Viltfondet har eiendomsrett til alt fredet rovvilt felt under lisensfelling jf. Viltloven § 48. Viltfondet opprettholder sin eiendomsrett til felt ulv (herunder kraniet), men gir jeger rett til skinnet av ulv felt under lisensfelling. Vi gjør oppmerksom på at omsetting eller videresalg av deler av felt ulv utenfor landets grenser omfattes av CITES-bestemmelsene.
  • Melding om skutt ulv skal umiddelbart gis til Fylkesmannen tlf. 930 60 221.
  • Kravene til våpen, ammunisjon og skyteprøve er de samme som for elgjakt.
  • Vi gjør oppmerksom på at lisensfellingen til enhver tid kan bli stoppet. Vår      kvotetelefon 934 35 300 gir informasjon om gjeldende kvote i lisensfellingsperioden.

For øvrig gjelder bestemmelsene om ordinær jaktutøvelse gitt i eller i medhold av viltloven, samt bestemmelsene om lisensfelling i forskrift av 18.3.2005 om forvaltning av rovvilt.