Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Anmelder ulovlig motorferdsel i utmark

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har nylig levert to anmeldelser til politiet vedrørende motorferdsel i utmark.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 07.11.2017

De to forholdene som nå er politianmeldt har skjedd på to ulike steder i fylket. Det er ene forhold hører hjemme i Overhalla kommune, mens det andre forhold har skjedd innenfor Rinnleiret naturreservat.

-Det er sjelden vi går til anmeldelse. Men, det er et generelt forbud mot motorferdsel i utmark som ikke direkte er hjemlet i lov eller forskrift og den kjøringen som nå er oppdaget har skjedd på en slik måte at den er var en alvorlig trussel mot truet natur, sier assisterende miljøverndirektør Anne Sundet Tangen.

Avdekt under befaring

Det var under en befaring ved Elgjsøen i Overhalla, med Overhalla kommune, Allskog og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, at det ble oppdaget ferske kjørespor- og skader etter en terrengmotorsykkel (ATV). Av sporene går det frem at den ulovlige kjøringen også har skjedd over en forekomst av trøndertorvmose, noe som gjør forholdet ekstra alvorlig. Trøndertorvmose er rødlisteart som har et særskilt vern som prioritert art gjennom nasjonal forskrift og med et eget økologisk funksjonsområde.

Kjøring inne i naturreservat

Den 6.oktober i år ble Fylkesmannen varslet om at det var oppdaget kjørespor etter en ATV inne i Rinnleiret naturreservat. I verneforskriften for naturreservatet går det frem at all motorferdsel i utgangspunktet er forbudt. I forbindelse med skjøtsel innenfor naturreservatet (hogst, utkjøring av virke, gjerding m.m.) pågår det tidvis noe motorferdsel i området. Kjøringen som ble avdekt den 6.oktober er ikke en del av skjøtselstiltakene. Sporene etter kjøringen viser at den har foregått på begge sider av Rinnelva. Dette er viktig leveområde for stor elvebreddsedderkopp, en art som står oppført som sterkt truet på rødlista.