Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Naturtyper

Naturtyper som registreres i forbindelse med konsekvensutredninger skal leveres til Fylkesmannen for lagring til naturbase.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 27.01.2015

I forskrifter om konsekvensutredning er det presisert at kunnskap som innhentes gjennom konsekvensutredninger skal lastes inn i nasjonale databaser. Kartlagte naturtyper skal tilrettelegges i henhold til gjeldene rutiner før innsending til Fylkesmannen.

Publiserte rapporter om naturtyper i Nord-Trøndelag siste år:

Kalkskog, kystgranskog og naturbeitemark - 2014 - Rødlistede naturtyper i Nord-Trøndelag: supplerende kartlegging med vekt på kalkskog, kystgranskog og naturbeitemark. Rapport.

Slåttemark - 2014 - Kartlegging av mulig slåttemark i Nord-Trøndelag 2014. Bioforsk. Rapprt ikke publisert enda.

Kystlynghei - 2013 - Verdifull kystlynghei i Nord-Trøndelag. Sammenstilling av eksisterende kunnskap og supplerende kartlegging. Rapport.

Slåttemark - 2013 - Kartlegging av mulig slåttemark i Nord-Trøndelag 2013. Bioforsk. Rapport.

Slåttemark - 2012 - Kartlegging av mulig slåttemark i Nord-Trøndelag 2012. Rapport.

Slåttemyr - 2012 - Slåttemyrundersøkelser i Nord- og Sør- Trøndelag. Rapport.