Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Forureining

Oppdatert 03.01.2022

Statsforvaltaren er forureiningsstyresmakt for ei lang rekkje verksemder og tiltak, og kan gi løyve til aktivitetar som kan medføre forureining. Ansvarsområda våre omfattar mellom anna helse- og miljøfarlege kjemikaliar, avfall og gjenvinning, luftforureining og støy, i tillegg til forureining av vatn og grunn.

Dette er nokre av Statsforvaltarens oppgåver etter forureiningslova: 

  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter treng ikkje eige løyve frå Statsforvaltaren, men skal følgje gjeldande forskrifter. Dette gjeld blant anna for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponi, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplassar og behandling av avløpsslam.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettstader.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at verksemder oppfyller leveringsplikta for farleg avfall og andre generelle plikter i forureinings- og avfallsforskriftene blir oppfylt
  • følgje opp område med ureina grunn og nedlagde kommunale deponi.
  • rettleie og føre tilsyn med kommunane på område der kommunen er ureiningsmyndigheit.

Vis meir


Publisert 24.11.2017

Tillater doblet kalkproduksjon

Verdalskalk AS gis utslippstillatelse for produksjon av inntil 4 millioner tonn kalkstein pr år fra Tromsdalen kalkbrudd i Verdal innenfor det areal som omfattes av gjeldende reguleringsplan. Tillatelsen gis med vilkår knyttet til bl.a. støv, støy og utslipp til vann.

 


Publisert 07.02.2017

Kilden er funnet

Kilden til utslippet i Levangersundet er nå funnet. Utslippet kommer fra en nedgravd oljetank ved gamle Staup gartnerskole.


Publisert 29.02.2016

Kontrollaksjon vaskeri og renseri

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag kontrollerte i høst ni vaskerier og renserier i Nord-Trøndelag for å sjekke om de oppfyller kravene for en miljømessig forsvarlig drift. Ingen av virksomhetene oppfylte alle miljøkrav og flere hadde en uforsvarlig lagring av kjemikalier og farlig avfall.


Publisert 18.02.2016

Kontrollaksjon mudring, dumping og utfylling

Fylkesmannen kontrollerte i høst mudringsarbeid i forbindelse med ny jernbanebru på Hell i Stjørdal kommune og utvidelse av Sjøbadet småbåthavn i Levanger kommune.


Publisert 30.09.2015

Kontrollerer mudring og dumping i sjø

I uke 43 og 44 vil Fylkesmannens miljøvernavdeling kontrollere anleggsarbeid innen mudring, dumping og utfylling av masser i sjø.


Publisert 09.09.2015

Kontroll av mineralindustrien

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har sendt brev til virksomheter i mineralindustrien. Innen 1. oktober skal alle ha svart på spørreskjema om mineralavfallet.


Publisert 07.09.2015

Kontroll av vaskerier og renserier

Hele landets vaskerier og renserier kan nå vente besøk av Fylkesmannens miljøvernavdeling.


Publisert 02.07.2015

Oppsummering av skipsverftaksjonen 2014

Høstens kontroller av skipsverft viste at ingen verft hadde oversikt over egne utslipp til sjø. Det var i tillegg store mangler ved håndtering av farlig avfall og internkontroll.


Publisert 11.05.2015

Storkontroll av biloppsamlingsplasser


Miljømyndighetene gjennomfører nå en landsomfattende kontroll av biloppsamlingsplasser.