Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Fiskeforvaltning

Oppdatert 03.01.2022

Statsforvaltaren har ansvar for forvaltninga av laks og sjøaure, sårbare bestandar av innlandsfisk og fisk i regulerte vatn.

Statsforvaltaren samlar inn fangststatistikk frå lakse- og sjøaurefisket, registrerer deltaking i sjølaksefisket og deler ut tilskot frå det statlege fiskefondet. Overvaking er viktig for å kunne ta vare på og styrkje fiskebestandane. Statsforvaltaren har tett kontakt med grunneigarar og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakta om oppsyn med fiskeressursane.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringar i elv og sjø og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøaure.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikkje-trua bestandar i vatn som ikkje er regulerte. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjonar.

Vis meir


Publisert 14.07.2017

Gjedde utsatt i Hovdalsvatnet på Frosta

Spredning av fremmede fiskearter er miljøkriminalitet og nesten alltid negativt for miljøet.


Publisert 23.06.2017

Foreløpig ingen spredning av kanadarøye i Snåsa

Fiske med 50 garn i en uke ga ingen fangst av kanadarøye, men spredning nedover i vassdraget kan ikke utelukkes.


Publisert 27.04.2017

Fjerner fiskesperren i Figga

I dag ble det markert at fiskesperren i Figgaelva skal rives og fjernes, etter nærmere 30 år.  Laksesperren ble i sin tid bygd som en del av bekjempelsen av lakseparasitten Gyrodactylus salaris (gyro).


Publisert 16.01.2017

Middels godt laksefiske i Namdalen

Totalt ble det fisket 24 tonn laks og sjøaure i Namsenvassdraget i 2016. Laksefangstene på kilenot i Namdalen var 43 tonn. Dette kan betegnes som en middels laksesesong.


Publisert 01.12.2016

Fremmede fiskearter

I løpet av de siste 50 år er det innført en rekke nye arter i ferskvatn i Nord-Trøndelag. De nye artene er nesten uten unntak negativt for miljøet. 


Publisert 21.11.2016

Ingen krise for laksen i Namsen

Den siste tiden har det vært noen oppslag i media hvor det er blitt stilt spørsmål om det er lite gytelaks i Namsen, og om dette kan skyldes for stor beskatning.Fylkesmannen i Nord-Trøndelag samlet aktørene til møte. 


Publisert 13.07.2016

Fiske i sjøen i Steinkjer

Vi har fått en del spørsmål om fiske i munningen av Steinkjerelva og Figga.  Lilla sone angir begrensninger i  garnfiske, men stang- og dorgefiske er tillatt. Unntatt er stang og dorgefiske etter sjøaure. Røde streker angir grense elv/sjø. Utenfor disse grensene kan det fiskes fritt med stang og håndsnøre.


Publisert 30.06.2016

Feiring av villaksen

Gratis Familiearrangement på Holmen i Steinkjer 1.7.2016 fra 13.00-17.00


Publisert 09.03.2016

Nye fiskeregler for Nord-Trøndelag

Da er laksereguleringene fra Miljødirektoratet for 2016 vedtatt, vedlagt følger oppsummering av høringen, samt nye fisketider.


Publisert 07.01.2016 av Administrator

Namslaksen 2015

God laksesesong i Namdalen


Aktuelt


Registrering på internett: www.sjofangst.no


Betaling av fisketrygdavgift.

Husk å sende
kvittering til Fylkesmannen på e-post sjofiske@fmnt.no  eller pr post for å få godkjent registreringen og tilsendt fangstdagbok.