Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Akvakultur

Havbruksnæringen produserer trygg, sunn og god sjømat, og skaper viktige arbeidsplassar og verdiar. Noreg har oppdrett av laks, regnbogeaure og andre artar langs hele kysten og på innlandet. Langsiktig vekst i næringa er avhengig av at belastninga på miljøet vert halden innanfor akseptable rammer. 

Statsforvaltarens oppdrag er å vurdere om oppdrettsanlegget kan komme i konflikt med regionale og nasjonale interesser. Konfliktar knytt til friluftsliv, naturvern, vilt og fiskeinteresser står sentralt i Statsforvaltarens vurdering. Eit vilkår for å få løyve til å drive fiskeoppdrett, er at det også blir gitt utsleppsløyve etter forureiningslova. Det er Statsforvaltaren som gir slike utsleppsløyve. Det blir også stilt krav til avfallshandtering og kjemikaliebruk.

Fylkeskommunen har tildelingsmyndigheten og koordineringsansvaret for søknader om akvakulturløyve. Fylkeskommunen tek den endelege avgjerda, og gir løyve til å drive fiskeoppdrett.

Vis meir

Nord-Trøndelag hadde i 2012 69 lokaliteter på laks og ørret, 35 lokalitetr på skjell og 3 lokaliteter på marine arter. Den største akvakulturkommunen er Nærøy. Største utfordring for akvakultur er rømming av fisk og økt smittepress av lakselus. De fleste lokalitetene ligger i åpent farvann langs kysten.

Utviklingen innen akvakultur har gått fra små lokaliteter inne i fjordene til større lokaliteter i mer åpnet farvann med sterkere strøm. Hver konsesjon er 780 tonn biomasse. Størrelsen på lokalitetene i Nord-Trøndelag ligger mellom 3120 til 3900 tonn, men det finnes lokaliteter på 4680 og 5460 tonn biomasse. Det kan ligger mellom 1 -7 konsesjoner på en lokalitet.

Akvakulturanlegg i Nord-Trøndelag

Akvakulturanlegg i Nord-Trøndelag. Foto: May Brit M. Gorseth.

Eierstruktur i Nord-Trøndelag

Eierstrukturen i Nord-Trøndelag har endret seg fra å være en bedrift med 1 konsesjon til større nasjonale selskaper som eier flere konsesjoner som f eks Marine Harvest Norway AS og Salmar Farming AS. Fra 1999 gikk antall selskaper ned fra 26 til 10 i 2011. De siste årene har antalllet holdt seg stabilt.

Nord-Trøndelag har fortsatt en stor lokal eierskap i nærimgen. Det gjelder selskaper som Midt Norsk Havbruk AS, SinkaBerg Hansen AS, Bjørøya Fiskeoppdrett AS og SalmaNor AS. Disse aktørene rangere også blandt de 50 største aktørene i næringen.


Publisert 01.06.2017

SalmoNor AS får midlertidig tillatelse

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har gitt SalmoNor AS en midlertidig tillatelse etter forurensningsloven til å produsere laks ved lokalitet Stevika i Indre Follafjord i Nærøy kommune.