Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Grenseløst skogbruk i et endret klima

Hvordan løse utfordringene knyttet til hogst og tømmertransport når klimaendringene gjør marka våtere og vintrene mildere?  Dette er hovedproblemstillingen i Interreg-prosjektet «Skoglig anpassning för ett ändrat klimat» som nå igangsettes.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 30.11.2017

Kombinasjonen av mildere vintre uten tele i jorda, mer nedbør som regn og moderne skogsdrift byr på utfordringer som gjør det stadig mer krevende å drive i skogen.  Industrien ønsker en jevn og høg råstofftilgang gjennom året og skal skogbruket innfri dette ønske må det tenke smart og handles deretter.

Også i Jämtland og Västernorrland, hvor det vanligvis har vært lange kalde vintre med gode driftsforhold, merker man nå klimaendringene i skogbruket.

Dette er bakgrunnen for at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, sammen med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag , Skogsstyrelsen i Jämtland og Skogsstyrelsen i Västernorrland har initiert et samarbeidsprosjekt for å se på den felles utfordringen skogbruket står ovenfor.

Prosjektet skal bidra til å begrense miljøpåvirkningen og til å styrke kompetansen i skogbruket. Prosjektets hovedmål er at det innen 2020 skal være lagt et grunnlag for en jevn og bærekraftig råstoff-forsyning til industrien som er tilpasset klimaendringene.  Dette skal blant annet sikres gjennom å kartlegge nåværende kunnskap, verktøy og metoder i begge land og bidra til at disse gjøres tilgjengelige for næringsutøverne.

Prosjektet er sterk forankret i næringa. Trafikverket, Gällö Skog AB, Rödins Trä AB, Fria Skog AB, SCA Skog AB, Skogforsk, Trøndelag fylkeskommune, Allskog, SB Skog, Nortømmer, Skogkurs, Maskinentreprenørenes forbund, Arena Skognæringa i Trøndelag, Statsskog SF og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) vil alle bidra i gjennomføringen av prosjektet.

Den norske delen av Interreg-prosjketet er innvilget kr 1 026 100 i norske Interreg-midler og 246 034 euro i EU-midler. Totalt prosjektomfang er på 6 mill. NOK.