Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Landbruk og mat

Oppdatert 09.05.2022

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir

                                                  

Tilskudd

Statistikk

Utvikling

Foredrag


21.12.2017

Økt bygging av skogsbilveger

I Nord-Trøndelag ble det ferdigstilt 12 km nybygd skogsbilveg i 2017. Dette er dobling sammenlignet med 2016 og fire ganger så mye som i 2013.


20.12.2017

Landbruket er hjørnesteinsbedrift i mange trønderske kommuner

Landbruket er fortsatt Trøndelag største næring, med 8,3 prosent av
sysselsettingen i det nye Trøndelag.


14.12.2017

Rekordpågang på dreneringsmidlene i 2017

I 2017 ble det stor pågang på dreneringsmidlene i Nord- Trøndelag. Ved årsslutt er det nå bevilget 12 millioner i dreneringstiltak


08.12.2017

Gikk du glipp av den regionale jordvernkonferansen?

Ikke fortvil! Hele konferansen, eller spesielle foredrag, kan du nå se i ro og mak. 


01.12.2017

Regionalt næringsprogram for Trøndelag 2018

Regionalt næringsprgram for landbruket i Trøndelag 2018 er det første i sitt salg for regionen. Næringsprogrammet er utarbeidet som et strategisk program for å opprettholde et aktivt landbruk der det legges til rette for bærekraftig økonomi i enkeltforetakene. Videre skal det gis rom for fornyelse og utvikling.

 


30.11.2017

Grenseløst skogbruk i et endret klima

Hvordan løse utfordringene knyttet til hogst og tømmertransport når klimaendringene gjør marka våtere og vintrene mildere?  Dette er hovedproblemstillingen i Interreg-prosjektet «Skoglig anpassning för ett ändrat klimat» som nå igangsettes.


03.11.2017

Beiteprisen 2017

På onsdag denne veka vart Volhaugen samdrift med deltakarane Einar Kvål,  Torunn Hildrum, Frode Grønn, Marit Årset Grønn ogTerje Grønn hedra med årets beitepris. Prisen vart utdelt i Namsos av Landbruksdirektør Kirsten Indgjerd Værdal på Fylkesmannens landbruksavdeling si samling for kommunane.


01.11.2017

Årets økobonde i Nord-Trøndelag

Prisen som Årets økobonde i Nord-Trøndelag er tildelt Lene Leirvik Glømmen og Magnus Glømmen i Overhalla.


26.10.2017

Banebrytende forskningsprosjekt i fylket

Fylkesmannen bidrar til banebrytende samarbeid mellom forskere fra folke- og dyrehelsa.  Hunt Én helse er et tilleggsprosjekt under den store helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT 4.


25.10.2017

Ekstra tildeling til skogkultur og skogbruksplan

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er tildelt kr 950.000,- i ekstra tilskuddsmidler for 2017 til skogkultur og skogbruksplanlegging med miljøregistrering.


Fleire nyhende