Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Kommuneøkonomi

Oppdatert 11.07.2022

Statsforvaltaren skal gi råd og rettleiing i økonomiforvaltninga, blant anna knytt til regelverk, inntektssystem og statsbudsjett.

Robek

Robek-registeret er eit register over kommunar og fylkeskommunar som er i økonomisk ubalanse eller som ikkje har vedteke økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsrekneskapen innanfor dei fristane som gjeld. Kommunar og fylkeskommunar i Robek er underlagt statleg kontroll med årsbudsjett, låneopptak og langsiktige leigeavtalar. For kommunane er denne kontrollen delegert til Statsforvaltaren. Kommunar og fylkeskommunar i Robek skal fastsette ein tiltaksplan som sikrar at økonomien kjem i balanse.

Kommunale garantiar

Kommunar kan gi lånegarantiar. Vedtaket skal godkjennast av Statsforvaltaren dersom beløpet som kommunen garanterer for, er over ein bestemt sum. Tal innbyggarar per 1. januar året før garantivedtaket avgjer beløpsgrensa for kommunen. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommunar som ikkje har meir enn 3000 innbyggarar
  • 2 000 000 kroner for kommunar som har over 3000, men ikkje meir enn 10 000 innbyggarar
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikkje meir enn 30 000 innbyggarar
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikkje meir enn 100 000 innbyggarar
  • 10 000 000 for kommuner som har over 100 000 innbyggarar

Kommunen kan bruke det digitale søknadsskjemaet til å søkje Statsforvaltaren om godkjenning av kommunal garanti. Bruk av skjemaet sikrar at vi får inn dei opplysningane vi treng for å behandle søknaden. Kommunen kan gjerne også bruke skjemaet som støtte og kontroll i framkant av at saka skal opp til politisk behandling i kommunen.

Skjønnsmidlar

Kommunane kan få skjønnsmidlar, som er ein del av dei statlege overføringane til kommunesektoren. Det er Statsforvaltaren som fordeler midlane til kommunen i det enkelte fylket. Tildelinga skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskap

Dersom ein av eigarkommunane i selskapet er underlagt reglane i kommunelovas § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennast av Statsforvaltaren.

Vis meir


Publisert 12.10.2017

Statsbudsjettet 2018

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2018 ble lagt fram 12.oktober.


Publisert 25.09.2017

Tildeling av tilbakeholdte skjønnsmidler 2017 2. tildeling

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har foretatt 2. og siste tildeling av tilbakeholdte skjønnsmidler for 2017. Til sammen er 15,015 millioner kroner fordelt.


Publisert 11.05.2017

Kommuneproposisjonen 2018

Kommuneproposisjonen for 2018 ble lagt fram den 11. mai. I den forbindelse arrangerte KS i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen samling den 15. mai.  


Publisert 08.03.2017

Gode regnskapsresultater 2016

Kommunene i fylket fortsetter trenden fra 2015. Regnskapsresultatene for 2016 er bedre enn tallene for 2015, og ligger i snitt over anbefalt nivå. Det viser en samlet oversikt utarbeidet av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.


Publisert 31.01.2017

Tildeling av tilbakeholdte skjønnsmidler 2017 1. tildeling

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har foretatt 1. tildeling av tilbakeholdte skjønnsmidler for 2017. Dette omfatter blant annet midler til fornyings- og innovasjonsprosjekter.


Publisert 21.11.2016

Oversikt over tilbakeholdte skjønnsmidler for 2016

Oversikt over tilbakeholdte skjønnsmidler for 2016 fremgår av to tildelingsbrev med vedlegg (se link til høyre).


Publisert 12.10.2016

Statsbudsjettkonferansen

Statsbudsjettkonferansen 2017 gikk igår av stabelen på Statens Hus, Steinkjer


Publisert 06.10.2016

Statsbudsjettet 2017

Regjeringens forlag til statsbudsjett for 2017 ble lagt fram i dag torsdag 6. oktober kl. 10.00. På regjeringen.no og på statsbudsjettet.no vil du finne alle dokumentene og departementenes pressemeldinger.


Publisert 03.10.2016

Skjønnsmidler til innovasjon og fornying i kommunene

Neste søknadsfrist for å søke om skjønnsmidler til fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene er 1. desember 2016.


Publisert 29.06.2016

Leksvik ut av ROBEK

Den siste kommunen i Nord-Trøndelag er nå meldt ut av den såkalte ROBEK-listen. Det skjer etter at Leksvik kommune nå har dekt inn sine underskudd.