Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Vil du utgjøre en forskjell? - noen trenger deg!

Sommeren 2013 overtok Fylkesmannen ansvaret for vergemålsforvaltningen i Nord-Trøndelag. Nå søker vi verger, og du kan utgjøre en forskjell.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 09.04.2013

En verge skal treffe beslutninger sammen med den man er verge for, eller på dennes vegne. En verge skal lytte til personen man er verge for og handle i tråd med vedkommendes vilje. Alle verger får et mandat der oppgaver og ansvar tydelig fremgår.
 
Fylkesmannen overtok oppgavene fra de kommunale overformynderiene 1. juli 2013. Nå søker vi etter personer som vil være verger.

For å bli verge må du:
 •Ha interesse av og tid til å bistå et annet menneske
 •Ha ferdigheter og personlige egenskaper som gjør at du egner deg som verge
 •Ha god vandel (politiattest kreves)
 
Vi ønsker kontakt med personer som kan tenke seg å være verger for en eller flere mennesker samtidig. Dette kalles alminnelige- eller faste verger. Oppgaven som alminnelige- og faste verger blir godtgjort.

Har du lyst til å bli verge - da inviterer vi deg til å ta kontakt med oss på.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Postboks 2600, 7734 STEINKJER, eller ringe oss på 74 16 80 00.