Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Ulovlig tvangsbruk

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har gjennomført tilsyn med Stokkbakken omsorgssenter i Levanger kommune. Under tilsynet ble det avdekt ulovlig tvangsbruk.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 06.11.2017

Tilsynet er gjennomført med befaring på omsorgssenteret, intervjuer av ansatte samt gjennomgang av journaldokumentasjon. Tema for tilsynet var pasient og brukerrettighetsloven, kapittel 4A. Dette kapittelet i loven omhandler tvungen somatisk helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse.

I henhold til pasient og brukerrettighetsloven er tilbakeholdelse i egen bolig ikke lov. En omsorgsleilighet er å betrakte som egen bolig - et privat hjem der du kan bevege deg fritt. Du skal ha fri adgang til og fra boligen.

Krav ved bruk av tvang

All helsehjelp er i prinsippet frivillig. Unntaket fra frivillig helsehjelp, er helsehjelp utført med tvang. Dersom en ikke samtykkekompetent person trenger nødvendig helsehjelp, men motsetter seg helsehjelpen, kan det gis helsehjelp utført med tvang. Det er strenge rettsregler for å utføre helsehjelp med tvang. Før hjelpen kan gis skal pasientens samtykkekompetanse vurderes, videre må helsehjelpen anses å være helt nødvendig. Først skal tillitsskapende tiltak prøves.

Det skal alltid fattes vedtak når helsehjelp blir utført med tvang.

Lovbrudd

Fylkesmannen konkluderer med at Levanger kommune bruker ulovlig tvang ved at bestemmelsene i pasient – og brukerrettighetsloven kapittel 4A ikke blir fulgt. Levanger kommune er orientert om funnet i tilsynet, og kommunen har frist til 01.12.2017 med å svare Fylkesmannen.

Flere forhold gir avvik

Av tilsynsrapporten går det fram at Fylkesmannen finner flere forhold som i sum gir lovbruddet. Mange av personene som bor ved Stokkbakken omsorgssenter er kognitivt svekket, med redusert hukommelse og orienteringsevne. Noen har vansker med å bruke dørlåsene. Noen har vansker med å finne veien hjem. Tilsynet mener at det ikke er fri adgang til, eller fra, egen bolig.

Det utføres pleie- og omsorgstiltak med tvang, men det fattes ikke vedtak om slik helsehjelp. Pasientenes samtykkekompetanse er heller ikke vurdert.

Helsepersonellet bruker tillitsskapende tiltak, men helsepersonellet mangler opplæring i tvangsbestemmelsene. Tilsynet mener Levanger kommune ikke har rutiner og prosedyrer på dette området.