Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tvungen helsehjelp i narkose

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har gjennomført tilsyn med Helse Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune sin tannhelsetjeneste. Tema for tilsynet var tvungen helsehjelp utført under narkose.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.05.2017

Fylkesmannen har nettopp avsluttet to tilsynssaker vedrørende bruk av tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. Pasientgruppene som berøres av dette regelverket er ikke samtykkekompetente for den aktuelle helsehjelpa. Dette gjelder i hovedsak psykisk utviklingshemmede, senil demente og personer med hjerneskade. Tilsynet er gjennomført mot den fylkeskommunale tannhelsetjenesten som gjennomfører tvungen tannbehandling i narkose, og spesialisthelsetjenesten som gjennomfører andre typer tvungen helsehjelp i narkose.

Lovbrudd

I tilsynssakene går det frem at begge virksomhetene har brutt helselovgivningen. Tilsynet med den fylkeskommunale tannhelsetjenesten viser at tannhelsetjenesten generelt er svært flinke til å fatte vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A, men at det i flere tilfeller går lang tid, og i noen tilfeller svært lang tid fra henvisning til selve tannbehandling blir gjennomført. 

Når det gjelder tilsynet med spesialisthelsetjenesten har Fylkesmannen avslørt stor svikt når det gjelder å fatte vedtak for tvungen helsehjelp i narkose. Det har vært en forståelse ved fylkets to sykehus at det ikke har vært nødvendig å fatte vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A for slik helsehjelp.

Fylkesmannen ser alvorlig på at rettssikkerheten til disse sårbare pasientgruppene ikke blir ivaretatt. 

Tiltak for å rette lovbrudd og endrer praksis

Fylkesmannen har en konstruktiv og god dialog både med tannhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten vedrørende overnevnte tilsynssaker. Begge virksomheter skal utarbeide en plan for den nødvendige praksisendring.

Skriver til Statens helsetilsyn

Etter de to tilsynene i Nord-Trøndelag henvender Fylkesmannen seg nå til Statens helsetilsyn. Der ber man Statens helsetilsyn vurdere om forholdene som er avdekket i Nord-Trøndelag også kan være praksis i andre fylker. I brevet til Helsetilsynet skriver Fylkesmannen «Ved gjennomgang av tall i Nestor og generell informasjon fra andre fylkesmannsembeter er vi urolige for praksisen på området generelt i landet. Det fremkommer at det er meget store variasjoner i antall vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A, særlig med tanke på tannbehandling».