Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilskudd til kommunene - Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering

Målet for ordningen er styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene. Innen utgangen av 2017 skal kommunen ha en oppdatert plan for habilitering og rehabilitering

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 07.03.2017

Styrkingen skal skje i tråd med "Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering 2017 - 2019" og i samsvar med krav og anbefalinger i "Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator". Innen utgangen av 2017 skal kommunen ha en oppdatert plan for habilitering og rehabilitering.

Sentrale mål er: a) Styrke pasienter og brukeres muligheter for å opprettholde og/eller gjenvinne sin fysiske, sosiale og/eller psykiske mestringsevne.

b) Forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester.

c) Sikre tilbud i samsvar med befolkningens behov, herunder sikre faglig innhold, kvalitet og kapasitet jf. Meld. St. 26 (2014 - 2015), "Fremtidens primærhelsetjeneste", med hovedvekt på kapittel 21.

d) Styrke samarbeidet med brukerorganisasjoner, spesialisthelsetjenesten, andre sektorer og innad i kommunen.

e) Sikre at pasienter og brukere får oppfylt retten til individuell plan og koordinator, herunder styrke koordinatorrollen.

f) Koordinerende enhet er tilrettelegger for helhetlige og koordinerte tjenester på tvers av fag, nivåer og etater.

Hvem kan søke? Kommuner kan søke om tilskuddsmidler.
Der tiltakene forøvrig tilfredstiller kriteriene, kan tiltakene kombineres med tilkskudd fra Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd.
I tillegg til spesifikke krav som fremkommer av regelverket for ordningen (se vedlegg), legges det til grunn en kommunal egenfinasiering. Tilskuddsmidlene skal gå til stimulering av opptrappingen i kommunen, og det må synliggjøres i finansieringsplanen for tiltaket hvordan kommunen vil sikre en styrking/omstilling i tjenestene med økt vekt på habilitering og rehabilitering.

Søknad Det må søkes på vedlagte søknadsskjema.

Søknaden sendes Fylkesmannen fortrinnsvis  på

e-post: fmntpostmottak@fylkesmannen.no

Frist for søknad er 1. april 2017